Uskutočnili sa ďalšie farmaceutické kariérne podujatia

Marec patrí kariérnym podujatiam, ktoré oba študentské farmaceutické spolky na Slovensku organizujú už niekoľko rokov. Záujem množstva študentov, ale aj farmaceutických spoločností ako prednášajúcich a vystavovateľov svedčí o vysokej úrovni oboch podujatí, čo zhodnotili aj zástupcovia spolkov, ktorí pripravili tento text. Na podujatiach ani tento rok nechýbala UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť.

Kariérne dni farmaceutov BRATISLAVA
Hovorí sa, že najväčším kariérnym úspechom je nájsť si prácu, do ktorej bude človek chodiť s radosťou. Ale nájsť si prácu, ktorá by človeku napĺňala finančné a zároveň aj emočné očakávania, nie je vôbec ľahké. Uplatnenie farmaceuta vo svete je možné naprieč takmer všetkými úsekmi (nielen) zdravotníctva. Slovenský spolok študentov farmácie (SSŠF) pomáha svojim kolegom nájsť ideálnu ponuku v „mori“ kariérnych možností – už 11 rokov.
Kľúčovým míľnikom každého jedného marca v SSŠF je už tradičný Týždeň farmaceutického vzdelávania a kariéry (TyFaVKa). Počas jedného týždňa sa prepájajú mnohé oblasti farmácie a predstavujú sa študentom pestré kariérne možnosti. Na týždeň priamo nadväzujú Kariérne dni farmaceutov (KDF) – udalosť, ktorá v sebe spája kontakt s farmaceutickými firmami svetovej úrovne, spoločne s odborným sympóziom. KDF sú organizované v spolupráci s Farmaceutickou fakultou UK v Bratislave a ide o najväčší veľtrh práce farmaceutického zamestnania na Slovensku. Cieľom projektu je poskytnúť ucelenú a komplexnú predstavu o daných možnostiach a sprostredkovať priamy kontakt medzi zamestnávateľom a potenciálnym budúcim zamestnancom.
Prvý deň KDF slávnostne otvorila pani prodekanka pre spoluprácu s praxou, špecializačné štúdium a informačné technológie FaF UK v Bratislave PharmDr. Miroslava Snopková, PhD., ktorá zároveň privítala všetkých prítomných a zaželala úspešný priebeh podujatia. Druhý deň otvoril pán dekan FaF UK v Bratislave prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH. V príhovore rezonovali spomienky odkazujúce na vznik a jednoduché začiatky samotnej TyFaVKy a zároveň pochvala neustále sa zvyšujúcej úrovne KDF.
V respíriu budovy Odbojárov na FaF UK v Bratislave čakalo na študentov viac ako 20 stánkov nielen miestnych, ale aj svetových firiem v oblasti lekárenstva, farmaceutického priemyslu, zdravotníckej techniky alebo regulácie. Zástupcov firiem pozitívne zaskočil záujem študentov o svoje budúce povolanie. „Musím pochváliť stúpajúci trend kvality a profesionality organizátorov KDF. Taktiež mám pocit, že študenti sú z roka na rok sofistikovanejší a vedia, čo sa majú pýtať. Pôsobilo to na mňa naozaj veľmi dobrým dojmom a som rád, že som mal možnosť spoznať svojich budúcich kolegov,“ spokojne doplnil účastník z radov zamestnávateľov.
Ako to videla budúcnosť slovenskej farmácie? „Hoci to bola moja prvá skúsenosť s takýmto podujatím, bol to naozaj zážitok. Dôkladne som si prezrela všetky stánky, porozprávala sa so zástupcami firiem a zistila, že naozaj nemusím pracovať len v lekárni. Veľmi ma zaujala možnosť farmakovigilancie vo svetovej firme a dohodla som si tam termín stretnutia, aby som sa dozvedela viac,“ zhrnula svoje prvotné pocity z KDF študentka tretieho ročníka.
Pre študentov boli taktiež pripravené dve celodenné pásma zaujímavých prednášok od erudovaných odborníkov z praxe. Mali možnosť pýtať sa online cez platformu Slido, čo mnohí aj využili a podnietili zaujímavú diskusiu. SSŠF, ale aj zamestnávatelia si pripravili pre študentov mnohé súťaže, kde mohli vyhrať zaujímavé ceny.
Vždy je najväčším zadosťučinením pre organizátora práve spokojnosť hostí. Naši partneri, ale aj študenti ocenili dobré podmienky na priamu komunikáciu a zaujímavý program. Mnohí z nich zistili, k čomu inklinujú a čomu by sa možno v budúcnosti radi venovali.
Už teraz sa tešíme na 12. ročník KDF 2024!

Farmaceuti pre farmaceutov – Dni pracovných príležitostí KOŠICE
Dni pracovných príležitostí (DPP) sú vždy najväčším spolkovým podujatím a inak tomu nebolo ani tento rok. Po dvoch rokoch online, sme konečne mali možnosť stretnúť našich partnerov a potencionálnych zamestnávateľov tvárou v tvár, naživo. Pocity boli neopísateľné a radosť organizátorov zdieľalo aj veľké množstvo študentov. Tento ročník, čo sa týka účasti, môžeme označiť za jeden z najúspešnejších.
Uvažujete, kam povedú vaše kroky po skončení štúdia? Najlepšie, čo môžete urobiť, je prísť sa pozrieť na DPP. Cieľom ich organizácie zo strany spolku a partnerov je poskytnúť študentom možnosť spoznať svojich potencionálnych zamestnávateľov, ktorí hľadajú do svojich radov šikovných a mladých farmaceutov. Uplatnenie v oblasti farmácie je naozaj neuveriteľne široké a stretnúť zástupcov firiem osobne je niečo, čo nám pomôže priblížiť oblasť farmácie, v ktorej chceme po skončení vysokej školy pôsobiť. Okrem toho, DPP poskytujú možnosť rozšíriť svoje vedomosti v rôznych oblastiach farmácie, a to prostredníctvom edukačných blokov, ktoré sú rozdelené do oboch dní podujatia.
Každé podujatie tradične odštartoval príhovor prezidenta Spolku košických študentov farmácie Patrika Baloga a garantky SKŠF PharmDr. Štefánie Laca Megyesi, PhD. MSc. Po privítaní a úvodných slovách nasledovali prvé propagačné prednášky od partnerov podujatia. Potom bol na rade odborný blok prednášok. Otvorila ho PharmDr. Andrea Figulová, ktorá nás poučila a informovala o dôležitosti a význame diagnostických meraní v lekárňach. Ani naša Alma mater neostala bokom a v zastúpení prorektorky pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium doc. MVDr. Jany Koščovej, PhD., informovala o možnostiach PhD. štúdia na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, o priereze štúdiom, povinnostiach aj následnom uplatnení. Odborný blok prvého dňa zakončil prezident Slovenskej lekárnickej komory PharmDr. Ondrej Sukeľ s témou Je vízia vlastnej lekárne pre dnešných študentov farmácie nereálna?

Nechýbala ani prednáška UNIPHARMY
Počas Dní pracovných príležitostí v Košiciach odprezentoval spoločnosť UNIPHARMA PharmDr. Ondrej Takáč, MBA, riaditeľ ODS Prešov a odborný zástupca pre veľkodistribúciu. Pripomenul, že UNIPHARMA je jediná slovenská lekárnická akciová spoločnosť, ktorá je už 30 rokov verná myšlienkam svojho zakladateľa – lekárnik je vďaka tomu spolumajiteľom svojej distribučnej firmy, od ktorej nakupuje lieky a spoločne dodržiavajú tradičné hodnoty slovenskej farmácie.
PharmDr. Takáč komplexne predstavil spoločnosť, jej historický vývoj, certifikáty a ocenenia, ale hovoril aj o novodobom míľniku – o e-commerce. „Je to výzva v podobe e-shopu a unikátneho systému rezervovania liekov pre pacientov prostredníctvom virtuálneho zoskupenia PLUS LEKÁREŇ, čo je rozhodne platforma pre mladých ľudí,“ zdôraznil v pléne budúcich farmaceutov. Zoskupenie nezávislých lekárnikov v PLUS LEKÁRNI predstavuje výhody pre lekárnika vďaka množstvu benefitov, ale aj pre pacienta vďaka vlastnej značke či vernostnému programu.
V prezentácii pripomenul PharmDr. Takáč aj spoločenskú zodpovednosť UNIPHARMY, ktorá bola počas pandémie jedinou liekovou distribučnou firmou zabezpečujúcou rozvoz vakcín a liekov proti covidu a vykonáva to doteraz.
V druhej časti prezentácie predstavil prítomným študentom pracovné pozície, ktoré môže absolvent farmácie vykonávať v našej spoločnosti s vedomím, že stále zostane odborníkom na lieky a rovnocenným partnerom našim klientom. „Už 30 rokov šírime farmaceutickú hrdosť, hľadáme nové talenty z radov farmaceutov a tým cielene tvoríme firemnú kultúru založenú na spojení skúseností starších a nápadoch mladších kolegov,“ dodal.

 

Pomedzi prednášky a prestávky sa študenti voľne pohybovali v priestoroch Pavilónu chemických disciplín UVLF, kde mali možnosť voľne diskutovať s partnermi podujatia, či už o škole, práci, budúcnosti alebo osobnom živote. Partneri boli veľmi milí, otvorení a prívetiví. Samozrejme, venovali im aj svoj čas, zodpovedali všetky zvedavé otázky a predostreli zaujímavé ponuky a možnosti. Každý zo stánkov bol výnimočný a inšpiratívny a každý zo študentov si našiel to svoje, čo ho najviac zaujíma.
Druhý deň bol, podobne ako prvý, rozdelený na 3 bloky – 2 propagačné a jeden vzdelávací. Aktívnymi otázkami od publika si prednášajúci získali pozornosť študentov a oživili tak celý svoj prednes. Napríklad PhDr. Lucia Vargová Ištvaniková, PhD., z Centra osobnostného rozvoja detí a dospelých, nás svojou prednáškou previedla cez celý pracovný pohovor, informovala o správnej príprave, vystupovaní a vyjadrovaní a odprezentovaní svojej osoby na pracovnom pohovore.
Podujatie sa nám tohto roku mimoriadne vydarilo. Ďakujeme za účasť aj študentom stredných zdravotníckych škôl z Košíc a Michaloviec, ktorí boli taktiež z podujatia nadšení. Aj napriek tomu, že máme stále čo zlepšovať a kam sa posúvať, sme veľmi vďační za dôveru partnerov, účasť študentov a podporu univerzity či SLeK.
Ďakujeme a tešíme sa znova o rok!

spracovali: Daniel Krchňák,
Slovenský spolok študentov farmácie
Simona Hisirová,
Spolok košických študentov farmácie
Mgr. Ján Zošák