Lieky by sa mali zapíjať iba vodou. Potvrdil to experiment z diplomovej práce

Medzi diplomovými prácami, ktorými vrcholí študijné úsilie budúcich farmaceutov, sa každý rok nájdu zaujímavé témy. Taká bola aj diplomová práca dnes už Mgr. Michaely Hoptovej, ktorej školiteľom bol PharmDr. Dominik Kľoc z Katedry farmaceutickej technológie, farmakognózie a botaniky Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Venovala sa vplyvu v potrave prijímaných tekutín na rozpad tabliet.

„Rozpad tabliet je jednou zo základných skúšok hodnotenia kvality tabliet a má dôležitý význam pre prax. V experimentálnej časti diplomovej práce sme prakticky zisťovali, ako rôzne tekutiny ovplyvnia rozpad vybraných klasických a gastrorezistentných tabliet,” uviedla Michaela Hoptová. Na praktickú časť diplomovej práce zvolila tri typy klasických tabliet – Anopyrin 30 mg, Anopyrin 100 mg, Carsaxa 100 mg a rovnaký počet gastrorezistentných tabliet – Preventax 100 mg, Aspirin Protect 100 mg, Vasopirin 100 mg. Keďže v laboratóriu simulovala prostredie v žalúdku, na prípravu základného média použila chlorid sodný (NaCl), práškový pepsín, roztok kyseliny chlorovodíkovej (HCl) a vodu. „Pomocou dezintegrátora som porovnávala rozpad gastrorezistentných a klasických tabliet vo vybraných tekutinách voči základnému médiu, ktoré simulovalo žalúdočnú tekutinu. Výsledkom sú informácie o tekutinách, ktorým by sa mal pacient vyhnúť pri užívaní týchto tabliet,” dodáva Michaela Hoptová.

Pacienti sa snažia zamaskovať nepríjemnú chuť tabliet rôznymi nápojmi a neuvedomujú si, ako môžu ovplyvňovať užívanie liekov. Medzi najčastejšie patrí mlieko, džús, čaj, káva, minerálne vody. Tekutina, ktorou tablety zapíjame, je rovnako dôležitá, ako časový interval, v ktorom je potrebné liek užiť. Príbalový leták poskytne informáciu, čím liek zapíjať, aby účinkoval správne, no väčšina z nás to nedodržuje. Ak je tekutina nevhodná, liek môže účinkovať úplne inak. Potravinová interakcia môže viesť k nesprávnemu účinku lieku, a tak až k zlyhaniu liečby. „Zdanlivo nepodstatné veci môžu mať významný vplyv na účinok liečby. Práve preto som sa rozhodla venovať tejto problematike,” hovorí čerstvá absolventka päťročného magisterského študijného programu farmácia.

Percentuálny hmotnostný úbytok nerozpadnutého lieku Preventax 100 mg v skúmaných tekutinách

Experiment ukázal, že typ nápoja ovplyvňuje čas rozpadu liekov. Všetky použité tekutiny iné ako voda rozpad tabliet ovplyvnili. Klasické tablety (neobalené) na rozdiel od gastrorezistentných tabliet (obalených) sa v skúmaných tekutinách rozpadli do niekoľkých minút. „Pri gastrorezistentných tabletách sme tiež zaznamenali urýchlenie dezintegrácie, no vďaka ochrannému obalu to trvalo o niečo dlhšie. Najvýraznejší rozdiel rozpadu sme spozorovali vo Fatre extra, pomarančovom džúse a Coca-cole. Ďalej sme zistili, že najstabilnejším liekom je Aspirin Protect, na druhej strane Preventax sa ukázal v experimente ako najmenej stabilný. Takmer vo všetkých nápojoch došlo k urýchleniu dezintegrácie.”

Preventax po skúške v Coca-cole

Preventax po skúške v tureckej káve

 

Tekutiny iné ako čistá voda dokážu ovplyvniť osud liečiva. Lieky sú navrhnuté tak, aby mali dostatočný nástup účinku, a preto akýkoľvek faktor, ktorý ovplyvňuje dezintegráciu liečiva, môže ovplyvniť nástup účinku a absorpciu. Zo získaných výsledkov možno skonštatovať, že sa treba vyhýbať iným tekutinám kvôli ich vplyvu na rozpad liekovej formy. „Preto by sa lieky mali zapiť plným pohárom čistej vody izbovej teploty, o čom informuje príbalový leták liekov. Mnohí pacienti toto odporúčanie nedodržujú. Namiesto toho majú tendenciu použiť rôzne iné nápoje. Tam sa potom objavuje mnoho nepriaznivých interakcií medzi liekmi a nápojmi, niektoré z nich môžu zasahovať do metabolizmu vylučovania. Zvyšovanie povedomia verejnosti o interakciách medzi liekmi a nápojmi je potrebné na zvýšenie účinnosti lieku,” uzavrela Michaela Hoptová.

autorka: Mgr. Zuzana Bobriková
foto: archív UVLF

článok bol uverejnený v časopise Lekárnik 9/2022