Líderstvo, ktoré v oblasti nášho podnikania dosahujeme, je výsledkom našej vyspelosti a profesionality

Ing. Mária Ševčíková
projektová manažérka
UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť

V augustovom čísle Lekárnika sme sa bližšie pozreli na prácu projektovej manažérky našej spoločnosti, ktorú vykonáva usmievavá Ing. Mária Ševčíková. Aká je jej náplň práce na tejto pozícii, ako vyzerá celý projektový proces a ako podľa nej vnímajú zmeny po ukončení projektov zamestnanci sa dozviete v rubrike deň s…

Manažment projektov bol v UNIPHARME – 1. slovenskej lekárnickej akciovej spoločnosti vždy uplatňovaný. Avšak pre zvyšujúce sa požiadavky v projektovom riadení rozšírilo vedenie našej spoločnosti túto oblasť riadenia na samostatný útvar Divízie financií. Jeho neodmysliteľnou súčasťou je aj projektová manažérka Ing. Mária Ševčíková, ktorej kanceláriu nájdete na 1. poschodí administratívnej budovy v ODS Bojnice. „Som projektovou manažérkou, správcom a koordinátorom všetkých schválených projektov v UNIPHARME. Moje pracovné činnosti sú sústredené na zosúladenie, správu, udržiavanie a špecifikáciu všetkých projektových zadaní a úloh,“ začína rozhovor o svojej práci.

Od zadania po výsledok

Zadávateľom projektov je spravidla člen vrcholového vedenia spoločnosti, alebo ním môže byť aj sponzor projektu (v prípade zadania projektu externým zadávateľom). Garantom každého projektu je zodpovedný manažér za všetky oblasti, ktorých sa cieľ projektu dotýka. Do projektového tímu sú následne menovaní členovia, ktorí zodpovedajú za presne definovanú oblasť projektu.
„Zadávanie projektu je zložitá a komplikovaná činnosť. Predchádza jej analýza existujúceho stavu a zapracovanie požiadaviek do cieľa projektu. Každý projekt je jedinečný, neopakovateľný a pri každom musíme voliť iné, vhodné formy realizácie. Máme však veľa možností, pretože sa môžeme opierať o rozsiahle technologické zázemie UNIPHARMY,“ hodnotí naša respondentka.
Riešenie projektových úloh je postupnosť, ktorá má v projektovom manažmente svoje špecifiká. Projekt je časovo vymedzený a úsilie tímu vedie k dosahovaniu jedného alebo viacerých cieľov. Počas plynutia času projektu sa tímy pravidelne stretávajú, neustále porovnávajú aktuálnu výkonnosť, analyzujú odchýlky, prijímajú nápravné a preventívne opatrenia a vyhodnocujú riziká. Po ukončení projektu prebieha fáza odovzdávania projektu vlastníkom procesov. „Jej súčasťou je testovanie výsledkov, zapracovanie zmien do pracovných smerníc a pracovných postupov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou nášho procesného systému manažérstva kvality. V prípade zmien informačného systému UNIPHARMY prebieha nasadzovanie vyvinutých riešení na produkčné prostredie,“ povedala Mária, ktorej každý pracovný deň je špecifický, a preto jej pri práci nehrozí žiaden stereotyp.

Čo si na svojej práci váži

„Moja práca si vyžaduje spoluprácu. V tejto súvislosti chcem vysloviť moje obrovské uznanie všetkým projektovým tímom,“ povedala nám Ing. Mária Ševčíková. O členoch projektových tímov hovorí, že sú to vysoko odborne zdatní profesionálni manažéri a je jej cťou s nimi spolupracovať. Pokračuje: „Následne chcem vyzdvihnúť našu spoločnosť, ktorá sa s hrdosťou radí medzi technologicky vyspelé firmy v celoeurópskom priestore v uplatňovaní najmodernejších postupov práce. Je to status a zároveň záväzok, ktorý nás motivuje k vysokým pracovným výkonom, k systematickej práci a dôslednosti v súčinnosti s výsledkami, ktoré UNIPHARMA dosahuje. Som si vedomá toho, že líderstvo, ktoré v oblasti nášho podnikania dosahujeme, je výsledkom a znakom našej vyspelosti a profesionality. A tú potvrdzujú i naši spokojní obchodní partneri.“

Kto je Mária
Ing. Mária Ševčíková nastúpila do našej firmy po 23 rokoch manažérskej praxe vo výrobných a obchodno-distribučných spoločnostiach, kedy vždy dosahovala vynikajúce výsledky v riadení a budovaní dlhodobo dobrých obchodných vzťahov. Hovorí, že je srdcom z pohľadného kraja, ktorým preteká rieka Váh. „Pochádzam z dediny Lúka, ktorá je pre mňa a moju rodinu domovom. No dušou som z Oravy, kde som prežila detstvo. Z lesov, hôr, o ktorých napísal P. O. Hviezdoslav, že privádzajú k žitiu, ku vzkrieseniu, k zotaveniu,“ dodáva.

Aké vlastnosti musí mať projektový manažér
Celý svoj život bola aktívnou športovkyňou. Hovorí, že šport v jej živote zohral veľmi podstatnú úlohu. „Bol prostriedkom k môjmu úspešnému ukončeniu štúdia a už iba málokto dnes vie, že som bola vicemajsterka Slovenska v ženskej kulturistike. Šport ma však naučil disciplíne, vytrvalosti, rešpektu, odolnosti, precíznosti a odhodlaniu k dosahovaniu vytýčených cieľov,“ a zároveň dodáva, že: „Projektový manažér by mal mať aj dobré analytické schopnosti a schopnosť myslenia v súvislostiach. No zo skúseností viem, že aj keď niektorou vlastnosťou nedisponujeme, jediný spôsob ako sa niečo nenaučiť, je to, že sa vzdáme.“ Preto praje všetkým čitateľom, aby sa nikdy nevzdávali.

spracovala: redakcia

celý rozhovor nájdete v augustovom čísle časopisu Lekárnik