FaF UK v Bratislave má nové vedenie

Akých bolo uplynulých 8 rokov a čo fakultu čaká?

Na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského (FaF UK) v Bratislave sa po ôsmich rokoch zmenilo vedenie. Prof. PharmDr. Pavla Mučajiho, PhD., vystriedal začiatkom marca prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH. Ako hodnotí svoje pôsobenie odchádzajúci dekan a aké plány má nový dekan? Opýtali sme sa ich v krátkom interview.

prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.

prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.
Dekan FaF UK v Bratislave v rokoch 2013 – 2021

Máte za sebou dve štvorročné obdobia vo funkcii dekana FaF UK. Ako hodnotíte toto obdobie?
Nerád by som hodnotil uplynulých osem rokov, mal by to urobiť niekto nestranný, niekto kto poznal situáciu na fakulte predtým a vie ju porovnať s aktuálnou situáciou. Tak by to bolo objektívne a bez zbytočných emócií. Človeka objektívne charakterizuje jeho práca, nie vlastné slová. Môžem však poukázať na skutočnosti, ktoré sa za toto obdobie zmenili a pozvať všetkých, ktorí sa o fakultu zaujímajú a záleží im na nej, aby sa prišli pozrieť a urobiť si svoj vlastný názor.

Ak porovnáte svoje vízie pred nástupom do funkcie a už uskutočnené plány a projekty, čo všetko sa vám podarilo zmeniť/zlepšiť na fakulte?
Zmenilo sa veľa vecí a vo všetkých oblastiach jej života. S nástupom do funkcie sme postupne začali s renováciami učební a všetkých posluchární. Nasledovali dve desiatky študentských a doktorandských laboratórií a začali sa tak systematicky, vo všetkých priestoroch oboch budov v správe Farmaceutickej fakulty uskutočňovať rozsiahle investičné zámery a prestavby. Všetko to sa nám podarilo vďaka projektom, na ktoré sme získali účelové dotácie MŠVVaŠ SR, vďaka spoplatnenému anglickému programu a rozumnej a zodpovednej finančnej politike pri využívaní dotačných a nedotačných zdrojov fakulty.
V prvej etape sme pristúpili k rekonštrukcii auly a priľahlých priestorov (Študijného oddelenia, Siene dekana, Siene vedeckej rady, vrátnice, šatne, vytvoreniu nového schodiska, kontrolovaného vstupu, priestorov súvisiacich s  kaviarňou v suteréne budovy, kuchyne s jedálňou a príslušných hygienických zariadení). Nasledovala rekonštrukcia knižnice a s ňou súvisiace priestory (chodby a spoločné priestory v budove na Kalinčiakovej ulici, terasa parku). Ďalším veľkým projektom bola rekonštrukcia čitárne a jej premena na multimediálnu miestnosť, jednu z najmodernejších na celej univerzite a s ňou súvisiacich priestorov (spoločné chodby v rámci budovy na ulici Odbojárov), vybudovanie nových učební a kancelárskych priestorov na prvom poschodí tejto budovy. Menšie prestavby boli robené paralelne s väčšími projektami.
Okrem toho sa vykonali opravy v Záhrade liečivých rastlín, prestavba zverinca, vymenili sa stovky okien, výťah, vyriešili sa možnosti bezdrôtového pripojenia na internet v rámci oboch budov. Opravila sa fasáda a bol revitalizovaný balkón nad vchodom do budovy na Kalinčiakovej ulici. Pripravený bol projekt a aktuálne prebieha prvá etapa zatepľovania a sanácie obvodového plášťa budovy na ulici Odbojárov. Ďalšou pozitívnou správou bolo, že sa nám podarilo splatiť dlh Univerzitnej lekárne a zachrániť aj fakultnú lekáreň pre potreby výučby vytvorením neziskovej organizácie. Podarilo sa rozprúdiť program Erasmus, uskutočniť personálne zmeny vo vedeniach katedier a úspešne udržať koeficient kvalifikačnej štruktúry učiteľov.
Čo sa týka študijných záležitostí, podarilo sa nám uskutočniť zmeny v rámci odporúčaného študijného plánu a vytvoriť nový, ktorý odzrkadľuje súčasné potreby praxe a rozširujúce sa kompetencie lekárnikov, ale aj kritické pripomienky študentov k bývalému plánu. A čo je tiež podstatné, podarilo sa nám zachovať pracovné miesta, stabilitu a sociálne istoty pracovníkov fakulty aj v čase pandémie, keď tisíce ľudí požiadalo v bankách o prerušenie platieb úverov.

Z toho čo sa vám na FaF UK podarilo, na čo ste najviac hrdý?
Táto otázka je pre mňa tak trochu Sofiinou voľbou. Z predchádzajúcich odpovedí je zrejmé, že sa toho udialo naozaj veľa a vybrať jednu vec, keď ste pri realizácii každej z nich nechali kus seba a museli venovať množstvo času, energie a námahy je prakticky nemožné. Som rád, že sa všetko podarilo ukončiť vďaka skvelým ľuďom v mojom okolí, s ktorými som mal česť spolupracovať a zmeniť všetko podstatné na fakulte. Všetky tieto aktivity si nesmierne vážim a som rád, že som mal možnosť ich riadiť.

Aké sú vaše ďalšie kroky po odovzdaní funkcie novému dekanovi? Kde vás môžeme stretnúť?
Naďalej budem pôsobiť ako profesor na fakulte a plniť si povinnosti vyplývajúce z pracovného zaradenia a členstiev v rôznych kolegiálnych orgánoch akademickej samosprávy fakúlt a univerzity. Budem sa venovať študentom, diplomantom, doktorandom a teším sa na kolektív katedry, s ktorým som nemohol tráviť toľko času, koľko by som chcel a mal. Stále mám rozpracované grantové úlohy, ktoré treba dokončiť a pripraviť nové projekty na výzvy grantových agentúr, rozvíjať spoluprácu s kolegami z iných inštitúcií a pracovísk v rámci Slovenska, ale aj v zahraničí.

Ako vnímate aktuálne nastavené trendy vo farmácii, kedy sa z lekárnikov za tarou stali nielen odborníci, ale aj psychológovia (najmä počas pandémie), marketéri, ekonómovia či krízoví manažéri?
Situácia na trhu práce sa neustále mení a vyvíja. Žiaľ, nie vždy tým smerom, ktorým by sme si to možno želali. Tá v oblasti farmácie sa vyvinula tak, že na farmaceutov lekárnikov sú kladené stále vyššie požiadavky a nároky. Situácia je žiaľ taká, že v lekárňach pracuje čoraz menej zamestnancov a tak sa úlohy a povinnosti násobia. Súčasná pandemická situácia to celé ešte podčiarkuje, zvýrazňuje a zhoršuje. Ľudia pracujú pod tlakom, v strese a v strachu a v takej vypätej atmosfére sú náchylnejší robiť chyby. Pritom zodpovednosť na strane lekárnikov je obrovská v každom kroku ich činností. Je toho naozaj veľa čo musia zvládnuť a čo si verejnosť nevie ani predstaviť. Pri tom všetkom sa musia neustále aj vzdelávať, aby boli schopní sledovať trendy a novinky, ktoré sa vo farmácii dejú veľmi rýchlo. Verím, že farmaceuti sú schopní sa týmto zmenám prispôsobiť. Preto sa im snažíme uľahčiť situáciu a pripraviť ich v rámci štúdia na výzvy a nároky, ktoré ich budú čakať a ktoré budú na nich v praxi kladené.

Počas svojho pôsobenia ste sa stretli s množstvom pedagogických a nepedagogických odborníkov, ale aj s tisíckami študentov. Čo by ste im radi odkázali?
Že veci sa dajú robiť lepšie aj v našich podmienkach. Fakulta je toho príkladom. Napriek situácii, ktorá panuje v školstve, napriek objemu prideľovaných financií do tohto rezortu sa nám podarilo rozumným investovaním a zodpovednou politikou finančnej stability fakulty za obdobie posledných osem rokov preinvestovať do technického a prístrojového vybavenia fakulty viac ako milión eur ročne a zásadným spôsobom zmeniť podmienky na fakulte tak, aby študenti a zamestnanci mali adekvátne podmienky porovnateľné ako v zahraničí, aby fakulta bola konkurencieschopná v oblasti štúdia, výskumu a organizovania medzinárodných podujatí a nemusela sa za svoj vzhľad a vybavenie hanbiť. Aby mladí, talentovaní ľudia nemuseli odchádzať do zahraničia za lepšími študijnými či pracovnými podmienkami. Ale aj opačne. Verím, že skultúrnenie priestorov a zlepšenie podmienok bude novým podnetom aj pre výskumníkov a študentov zo zahraničia a odrazí sa to na internacionalizácii štúdia a v rámci
prestíže fakulty. Myslím si, že po rokoch obnovy a systematickej práce vo všetkých oblastiach, je fakulta pripravená na nové výzvy.

prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH

prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH
Dekan FaF UK v Bratislave od 1. marca 2021

Ako na vaše zvolenie za dekana reagovala rodina a blízki ľudia?
Myslím, že to zobrali normálne, vzhľadom na moje pôsobenie vo funkcii prodekana v minulosti to vnímali ako prirodzený vývoj. Myslím, že sú radi a fandia mi.

Doteraz ste pôsobili ako vedúci Katedry farmakológie a toxikológie FaF UK. Nebude vám práca na katedre chýbať?
Úplne z katedry neodchádzam, to v žiadnom prípade. Stále budem pôsobiť ako profesor, garant, prednášajúci, školiteľ doktorandov a súčasť vedeckých tímov. Je však pravda, že teraz budem hájiť záujmy všetkých katedier rovnako a uvedomujem si, že nesiem rovnakú zodpovednosť za všetky pracoviská.

Do funkcie ste nastúpili 1. marca na obdobie 4 rokov. Je to dostatočný čas na realizáciu alebo začatie zmien. Aké máte plány vo svojej funkcii na fakulte?
Vstupujem do funkcie s ambíciami posunúť fakultu dopredu vo viacerých oblastiach. Vo výchovno-vzdelávacej oblasti mám snahu posilniť reputáciu farmaceutického štúdia. Veľa práce nás čaká v oblasti marketingu a prezentácie fakulty. Pritom nemám na mysli len domácu, ale aj medzinárodnú reputáciu fakulty. Rovnako musíme investovať veľa úsilia do študijného programu zdravotnícke a diagnostické pomôcky.
Vo vedecko-výskumnej oblasti mám ambíciu podporovať interdisciplinaritu a výskum s potenciálom budovania medzinárodných partnerstiev. Aj za 4 roky sa dajú zaviesť zmeny, ktoré budú prínosom a presiahnu moje funkčné obdobie.

Plánujete nadviazať aj nejaké ďalšie spolupráce s vedeckými inštitúciami, farmaceutickými firmami či odborníkmi? V akej oblasti?
V ostatných rokoch sme urobili pomerne veľa v prepájaní praxe a výučby, v tomto trende chcem pokračovať. Jednou z ambícií je vtiahnuť do výučby lekárnikov z terénu. Myslím, že oblasť individuálne pripravovaných liekov je na to ideálna. Inou oblasťou, ktorá reflektuje aj súčasnú pandemickú situáciu, je snaha o očkovanie lekárnikmi v budúcnosti. K tomu musíme pripraviť úplne nové vzdelávanie, samozrejme v spolupráci s lekármi.

V lekárenskej praxi sú dnes vyžadované aj marketingové, legislatívne a ekonomické poznatky farmaceuta, ako aj iné inovatívne metódy vo farmácii. Malo by sa tomu podľa vás prispôsobiť aj štúdium na FaF UK? Ako?
Myslím, že aj v tejto oblasti sa už študijný plán pomerne významne zmenil v posledných rokoch. Študent má dnes na výber povinne voliteľné predmety ako základy manažmentu vo farmácii, základy práva pre farmaceutov, či zdravotnícka psychológia. Máme v pláne užšiu spoluprácu s fakultou manažmentu, ktorá možno otvorí ďalšie možnosti získavania poznatkov z oblastí, na ktoré sa pýtate. Na druhej strane však musím pripomenúť, že štúdium farmaceuta je regulované európskou legislatívou a v prvom rade musí absolvovať predmety, ktoré sú predpísané ako
povinné.

V poslednom roku sa výrazne zmenila farmácia, ako aj jej štúdium. Čo v súčasnosti považujete za najväčší problém, ktorý v lekárenstve rezonuje a je potrebné ho riešiť?
Som celkom presvedčený, že stojíme pred výzvou online lekárenstva, resp. telefarmácie. Pandémia túto problematiku šialeným spôsobom urýchlila. Som presvedčený, že ak by sme túto oblasť odignorovali, s údivom budeme sledovať, ako ju obsadia iní. Som presvedčený, že informačné technológie sa majú stať nástrojom v rukách lekárnika a nie jeho konkurentom. Musíme sa snažiť o prísne zachovanie odbornosti aj v online farmácii.

Rektor Univerzity Komenského v Bratislave, prof. JUDr. Marek Števček, PhD. (vpravo), odovzdáva vymenúvací dekrét novému dekanovi FaF UK, prof. PharmDr. Jánovi Klimasovi, PhD., MPH.

 

spracoval: Mgr. Ján Zošák

článok bol uverejnený v časopise Lekárnik 4/2021