Liečba obezity je dnes naliehavejšia, než kedykoľvek predtým

Svetový deň obezity sa každoročne organizuje 4. marca. Slovenská obezitologická asociácia (SOA)
pri tejto príležitosti pripravila už 6. ročník Slovenského dňa obezity (SDO). Motív tohtoročného dňa
obezity „Everybody needs everybody – Každý potrebuje každého“ zdôraznil, že vzájomnú motiváciu
k redukcii telesnej hmotnosti a k jej udržaniu v rozsahu, ktorý je pre zdravie prospešný, je možné naštartovať aj počas náročného pandemického obdobia.

Kým v roku 2016 bolo na svete obéznych asi 650 miliónov ľudí, dnes je to viac ako 800 miliónov. Na Slovensku má 60 % dospelej populácie nadhmotnosť alebo obezitu. S obezitou zápasí 25 % dospelých a obezitou 3. stupňa (BMI ≥ 40 kg/m2) trpí asi 1 % dospelej populácie (asi 33-tisíc osôb). Výskum jednoznačne potvrdzuje, že pacienti s  nadhmotnosťou a obezitou sú rizikovou a zraniteľnou skupinou nielen pre známe chronické choroby, ale aj pre ochorenie COVID-19.
„Súčasná pandémia môže pre ľudí s nadhmotnosťou a obezitou znamenať väčšiu hrozbu, či už ide o zhoršenie pridružených ochorení, zvýšené riziko hospitalizácií, zvýšené riziko prijatia na jednotku intenzívnej starostlivosti s ťažším priebehom ochorenia, s vyššou pravdepodobnosťou nutnosti umelej pľúcnej ventilácie a úmrtnosti,“ upozorňuje MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD., špecialistka na diabetes, poruchy látkovej výmeny a výživy, prezidentka SOA.

Slovenský deň obezity v spolupráci so SSŠF

Slovenský spolok študentov farmácie (SSŠF) na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave v spolupráci so SOA zorganizoval v rámci SDO home health campaign s názvom „Pohybom proti obezite“. „Dostatočná fyzická aktivita a zníženie sedavého spôsobu života sú dôležité pre každého, či sme mladí alebo starí, dokonca aj či sme zdraví alebo máme už prítomné niektoré choroby. Pandémia COVID-19 a nadmerné trávenie času doma pri počítači alebo pri televízii, majú byť pre nás dôvodom na pravidelnú každodennú dávku pohybu. Vzájomne sa môžeme kontrolovať, motivovať a inšpirovať,“ dodáva doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., Msc., členka výboru Slovenskej obezitologickej asociácie.

Kampaň otvorila odborná prednáška doc. MUDr. Barbary Ukropcovej, PhD. (vedie Centrum pohybovej aktivity, Biomedicínske centrum SAV, členka výboru SOA) „Pohybom proti obezite“. Prednášky sa zúčastnilo 159 účastníkov zo SSŠF, zo Spolku košických študentov farmácie, Spolku českých studentů farmacie a z Unie studentů farmacie.

Súčasťou kampane bola aj výzva „Rozhýb seba, rozhýb blízkych“, pripravená v spolupráci s Mgr. Daliborom Ludvigom, PhD., z Katedry telesnej výchovy a športu FaF UK, ktorá sa zamerala na zvýšenie pohybovej aktivity u samotných študentov a prostredníctvom nich aj u ich najbližších. Výzva spočívala vo vytvorení klubu Kilometrami proti obezite v aplikácii STRAVA, v ktorej sa účastníkom zaznamenávali prejdené či nabehané kilometre. Každý deň kampane boli na sociálnych sieťach zverejňované jednotlivé denné výzvy, ktoré motivovali a vyzývali k pohybu.
Spolu 67 členov klubu urobilo za týždeň 238 aktivít (prechádzka/beh) a v boji proti obezite sa nazbieralo spolu 1489 kilometrov. Každý deň bol odmenený náhodne vylosovaný študent, ktorý sa zapojil do dennej výzvy a na záver traja účastníci s najvyšším počtom nabehaných/prejdených kilometrov za celý týždeň. Boli to: Peter Hesko (145,4 km), Alexandra Michalková (132,6 km) a Ráchel Lacková (125,3 km). SSŠF sa počas Slovenského dňa obezity rozhodne motivoval a v podpore pohybu pokračuje ďalej. Klub v aplikácii STRAVA aktuálne premenovali na Farmaceutické kilometre a jeho členom sa okrem behu a chôdze zaznamenávajú aj iné pohybové aktivity, ako napríklad bicyklovanie, korčuľovanie či plávanie.

V mene Slovenskej obezitologickej asociácie, vyjadrujeme veľké poďakovanie SSŠF za zorganizovanie kampane a všetkým zapojeným účastníkom. Študenti farmácie na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave tak znova ukázali, že farmaceut je nielen odborník na lieky, ale aj aktívny podporovateľ zdravia.

Autorka: doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., MSc.
Katedra organizácie a riadenia farmácie
Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave