Ukončenie prevádzkovania lekárne – jednotlivé kroky a povinnosti s tým spojené

Poskytovanie lekárenskej starostlivosti je v mnohých oblastiach podobné s obchodnou činnosťou ostatných podnikateľských subjektov. Avšak poskytovanie lekárenskej starostlivosti je prísne regulované právnymi predpismi a naviazané na získanie viacerých povolení. Ak sa poskytovateľ rozhodne jedného dňa ukončiť prevádzkovanie lekárne, mnohé nadobudnuté povolenia musí zrušiť a zároveň splniť si rôzne s tým súvisiace povinnosti. Prinášame vám prehľad základných krokov, ktoré je nutné vykonať pri zániku lekárne, ktorej držiteľom povolenia na prevádzkovanie lekárenskej starostlivosti je fyzická osoba podnikateľ.

 Ukončenie prevádzkovania lekárne, ktorej držiteľom povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti je fyzická osoba podnikateľ je pomerne častým javom, ktorý nastáva zväčša z dôvodu odpredaja lekárne alebo prechodu na poskytovanie lekárenskej starostlivosti formou spoločnosti s ručením obmedzeným. Nech už je dôvod akýkoľvek, spoločným cieľom  je v konečnom dôsledku zrušenie vydaných povolení na prevádzkovanie lekárne a splnenie si povinností, ktoré s týmto úkonom spája zákon. 

 1. ZRUŠENIE POVOLENIA NA ZAOBCHÁDZANIE S URČENÝMI LÁTKAMI

Lekárne, ktoré počas svojej existencie požiadali Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) o vydanie povolenia na zaobchádzanie s určenými látkami, nesmú pri svojom zániku zabudnúť na požiadanie o zrušenie tohto povolenia. V súlade so zákonom o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov je ŠÚKL oprávneným orgánom, ktorý nie len povolenia na zaobchádzanie s týmito látkami vydáva, ale aj ich pozastavuje, respektíve celkom ruší. V prípade, zániku lekárne celkom logicky už nedochádza k plneniu podmienok, za ktorých bolo povolenie vydané, čo je aj jedným zo zákonných dôvod pre zrušenie vydaného povolenia.

AKO TO UROBIŤ?

Na tomto odkaze nájdete bližšie podmienky v prípade zrušenia povolenia na zaobchádzania s určenými látkami, ktoré sú zverejnené na webovom sídle ŠÚKL: https://www.sukl.sk/hlavna-stranka/slovenska-verzia/drogove-prekurzory/pokyny/mp-119-2016-metodicky-pokyn-pre-ziadatelov-o-vydanie-povolenia-na-zaobchadzanie-s-urcenymi-latkami-kategorie-1?page_id=4130

Žiadosť o zrušenie povolenie je možné podať elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk

 1. ZRUŠENIE POVOLENIA NA POSKYTOVANIE LEKÁRENSKEJ STAROSTLIVOSTI

Ďalším krokom pri zániku lekárne je podanie žiadosti o zrušenie povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti. Povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti zruší ten orgán, ktorý rozhodol o jeho vydaní. V prípade verejných lekárni je týmto orgánom samosprávny kraj, v obvode ktorého lekáreň vykonáva svoju činnosť.

Žiadosť o zrušenie povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti je lekáreň povinná podať najmenej dva mesiace pred dňom, od ktorého žiada aby jej povolenie bolo zrušené. Samosprávny orgán je podľa zákona povinný zrušiť povolenie v takom rozsahu, ako je to uvedené v žiadosti.

KEDY SAMOSPRÁVNY KRAJ ŽIADOSTI NEVYHOVIE?

 Existujú aj prípady kedy samosprávny kraj nemusí žiadosti o zrušenie povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vyhovieť. Stane sa tak vtedy, ak sa voči poskytovateľovi lekárenskej starostlivosti vykonáva dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo sa vedie konanie o uloženie pokuty pre porušenie povinnosti, ktoré sú uložené poskytovateľom lekárenskej starostlivosti zákonom. Samosprávny kraj bude v konaní o žiadosti zrušiť povolenie pokračovať hneď po tom, čo sa vykonávaný dohľad voči lekárni skončí, respektíve po tom, čo nadobudne právoplatnosť rozhodnutie vydané v konaní o uložení pokuty za porušenie zákonných povinnosti poskytovateľa lekárenskej starostlivosti.

ČO SO ZÁSOBAMI LIEKOV?

Samosprávny kraj v prípade vydania rozhodnutia o zrušení povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti je povinný určiť spôsob, ako sa naloží so zásobami liekov a zdravotníckych pomôcok, ktorými disponuje lekáreň tak, aby nedošlo k ich zneužitiu a aby s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami nezaobchádzali osoby, ktoré nie sú nato oprávnené.

AKO TO UROBIŤ?

 Žiadosť o zrušenie povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti je potrebné vyhľadať na webovom sídle samosprávneho kraja, v obvode ktorého lekáreň vykonáva svoju činnosť. 

 1. ZRUŠENIE ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNENIA

Medzi posledné kroky pri zániku lekárne patrí zrušenie samotného živnostenského oprávnenia. Živnostenské oprávnenie zo zákona zaniká dňom uvedeným v oznámení o ukončení podnikania. V prípade, ak v oznámení o skončení podnikania nie je vyznačený neskorší deň kedy má oprávnenie zaniknúť, živnostenské oprávnenie zanikne nasledujúci deň po dni doručenia ukončenia podnikania živnostenskému úradu. Do úvahy prichádza aj späťvzatie takéhoto oznámenia o ukončení podnikania, avšak späťvzatie je potrebné urobiť najneskôr v deň, ktorý prechádza dňu zániku živnostenského oprávnenia.

KEDY ŽIVNOSTENSKÝ ÚRAD OZNÁMENIU NEVYHOVIE?

Živnostenský úrad nemusí akceptovať oznámenie o zrušení podnikania a živnostenské oprávnenie nezanikne v prípadoch, ak úrad začal konanie o zrušení živnostenského oprávnenia z vlastného podnetu pre osobitne závažné porušenie podmienok alebo povinností určených zákonom.

 AKO TO UROBIŤ?

Žiadosť odporúčame podať elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy na stránke www.slovensko.sk, pokiaľ máte elektronický občiansky preukaz a zriadený elektronický prístup. Na oznámenie zrušenia živnosti použite formulár „Oznámenie o ukončení podnikania“. Veľmi dôležité je, aby ste si skontrolovali vo formulári dátum ukončenia. Pokiaľ dátum neuvediete, živnosť zanikne (bude prerušená) nasledujúci deň po doručení.

 Viac informácii o ukončení živnostenského podnikania, ako aj príslušné elektronické formuláre, ktorými môžete oznámiť zrušenie živnostenského oprávnenia nájdete na tomto odkaze:  https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_ukoncenie-zivnostenskeho-podnikania/

 1. POVINNOSTI – DAŇOVÝ ÚRAD 

ZRUŠENIE REGISTRÁCIE

Fyzická osoba podnikateľ, ktorá sa rozhodne požiadať o zrušenie živnostenského oprávnenia musí do 30 dní odo dňa zrušenia živnosti požiadať daňový úrad o zrušenie registrácie na daň z príjmov, rovnako tak aj registráciu na DPH – daň z pridanej hodnoty (ak bola lekáreň registrovaná ako platca DPH). Z dôvodu už zavedenej povinnej elektronickej komunikácie má podnikateľ povinnosť podať žiadosť elektronicky, a to po prihlásení do osobnej internetovej zóny na ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk.

Formulár pre zrušenie registrácie na daň z príjmov a registráciu na DPH nájdete: Po prihlásení sa na www.slovensko.sk, prejdite na časť Katalógy – Katalóg formulárov, kde v časti Register vyberte formulár Registrácia na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia – Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie.

VRÁTENIE OSVEDČENIA O REGISTRÁCII

 Daňovému úradu je potrebné následne vrátiť aj osvedčenia o registrácii. U registrácie DIČ – daňové identifikačné číslo (biela kartička) do 15 dní a u registrácie na DPH (ružová kartička s IČ DPH) do 10 do dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zrušení registrácie uvedených daní. Rozhodnutia o zrušení registrácie (daň z príjmu a prípadne aj DPH) pošle podnikateľovi daňový úrad poštou.

PODANIE DAŇOVÉHO PRIZNANIA

 Podnikateľ nepodáva daňové priznanie k dátumu ukončenia, či prerušenia živnosti, ale podáva ho za zdaňovacie obdobie, v ktorom skončil (prerušil) živnostník podnikanie, a to v lehote 3 kalendárnych mesiacov odo dňa skončenia zdaňovacieho obdobia, teda od skončenia príslušného kalendárneho roka (do 31. marca budúceho kalendárneho roka), pokiaľ finančnej správe neoznámite odklad podania daňového priznania.

 1. POVINNOSTI VOČI ZAMESTNANCOM

Dôležitou oblasťou pri skončení činnosti lekárne, ktorú nie je možné opomenúť, sú povinnosti voči zamestnancom lekárne. V prípade, ak lekáreň zaniká bez právneho nástupcu jedinou cestou je skončenie pracovného pomeru so zamestnancami výpoveďou alebo dohodou o skončení pracovného pomeru.

Avšak v prípade, ak lekáreň prevádzkovaná fyzickou osobou podnikateľom zaniká s tým, že existuje nový subjekt, ktorý bude túto lekáreň naďalej prevádzkovať, zákonník práce pozná na takúto situáciu vhodný inštitút. Týmto inštitútom obsiahnutým v Zákonníku práce je prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov. Jeho podstata pramení v tom, že ak zaniká zamestnávateľ (v našom prípade zanikajúca lekáreň), ktorá má právneho nástupcu v pracovno-zamestnaneckých vzťahoch (nový poskytovateľ), prechádzajú všetky práva a povinnosti voči zamestnancom zo zanikajúceho poskytovateľa na nového poskytovateľa.

POVINNOSŤ INFORMOVAŤ ZAMESTNANCOV

Samozrejme nedeje sa tak automaticky, ale je potrebné splniť zákonom stanovenú podmienku. Zamestnávateľ (zanikajúca lekáreň) je povinný najneskôr jeden mesiac pred tým, ako dôjde k prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov, písomne informovať zamestnancov o:

 1. dátume alebo navrhovanom dátume prechodu,
 2. dôvodoch prechodu,
 3. pracovnoprávnych, ekonomických a sociálnych dôsledkoch prechodu na zamestnancov,
 4. plánovaných opatreniach prechodu vzťahujúcich sa na zamestnancov.

V takomto prípade preberajúci zamestnávateľ (nový poskytovateľ) je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá takýmto prevodom pokračuje ako zamestnávateľ voči doterajším zamestnancom lekárne. Využitím tohto inštitútu všetky uzatvorené pracovné zmluvy medzi pôvodným zamestnávateľom (zanikajúca lekáreň) a zamestnancami, ktoré existujú ku dňu prevodu budú zaväzovať nového poskytovateľa. Obsah pracovných zmlúv ostáva tým pádom nedotknutý.

 1. POVINNOSTI – SOCIÁLNA POISŤOVŇA

Zrušením živnosti automaticky zaniká povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie. Odo dňa zrušenia prestáva fyzická osoba podnikateľ platiť sociálne odvody. Zo zákona o sociálnom poistení nevyplýva fyzickej osobe po zrušení živnosti povinnosť toto oznamovať Sociálnej poisťovni.

 1. ELEKTRONICKÝ PREUKAZ ZDRAVOTNÍCKEHO PRACOVNÍKA

Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka používa zdravotnícky pracovník na svoju identifikáciu, autentizáciu a autorizáciu v národnom zdravotníckom informačnom systéme a v informačnom systéme.

Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka obsahuje nasledovné údaje:

 1. meno a priezvisko zdravotníckeho pracovníka,
 2. zdravotnícke povolanie zdravotníckeho pracovníka,
 3. registračné číslo zdravotníckeho pracovníka a označenie stavovskej organizácie v zdravotníctve, v ktorej je zdravotnícky pracovník registrovaný,
 4. sériové číslo elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka,
 5. dátum skončenia platnosti elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka,
 6. identifikačné číslo elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka.

Zo znenia zákona vyplýva, že údaje o poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, u ktorého pracuje zdravotnícky pracovník nie sú súčasťou elektronického preukazu. Z tohto dôvodu máme zato, že vo vzťahu k elektronický preukazom zdravotníckych pracovníkov pre zanikajúcu lekáreň  neexistuje žiadna povinnosť.

VÝNIMKA

Držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo výdajni audio-protetických zdravotníckych pomôcok a poskytovateľ zdravotnej starostlivosti sú povinní v deň skončenia pracovnoprávneho vzťahu s osobou, ktorej je vydaný elektronický preukaz pracovníka v zdravotníctve, túto skutočnosť oznámiť NCZI – Národnému centru zdravotníckych informácií . NCZI bezodkladne po oznámení tejto skutočnosti znefunkční certifikát na elektronický podpis tejto osoby.

Autori: JUDr. Ján Pavlík, JUDr. Ivan Humeník, PhD.