Lekárnik a samoliečba nachladnutia

www.atip.uniba.sk

Projekt ATIP na Farmaceutickej fakulte prebehol virtuálne

Už niekoľko mesiacov sa náš život riadi opatreniami v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19. Tie sa dotkli aj edukačného projektu ATIP (Advanced Training In Pharmacy Care), ktorého jarná fáza sa nemohla konať a bola modifikovaná do virtuálnej podoby. Online seminár 5. ročníka ATIP-u sa konal 23. septembra 2020 za prítomnosti prof. PharmDr. Pavla Mučajiho, PhD., dekana Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave; doc. PharmDr. Daniely Minárikovej, PhD., MSc.; MUDr. Andrey Šoltysovej, MBA zo spoločnosti Wörwag Pharma GmbH & Co. KG a zástupcov Slovenského spolku študentov farmácie pri FaF UK, Laury Adamkovičovej, Alexandry Nemčíkovej a Mgr. Martina Haringu.

Témou 5. ročníka boli akútne infekcie horných dýchacích ciest, čo v čase druhej vlny pandémie bola viac než aktuálna problematika. Lekárnici sa s ňou denne stretávajú v praxi, lebo respiračné infekcie sú najčastejšími ochoreniami, s ktorými pacienti vyhľadávajú pomoc odborníka a pri ktorých lekárnici participujú na tzv. asistovanej samoliečbe. Túto problematiku, vrátane diferenciálnej diagnostiky, liečby a prevencie akútnych infekcií horných dýchacích ciest, predniesol študentom prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, MHA z Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine, UK v Bratislave a Martinskej fakultnej nemocnice.

Respiračné infekcie sú až v 95 % spôsobené rôznymi respiračnými vírusmi. Správnou liečbou je možné skrátiť ich trvanie, zmierniť príznaky a znížiť šírenie v komunite. Pri nesprávnej alebo nedostatočnej liečbe, prípadne u rizikového jedinca, môžu mať svoje včasné i neskoré následky a komplikácie, vyžadujúce si antibiotickú liečbu a s ňou spojené socio-ekonomické dôsledky (práceneschopnosť, školská absencia), ale najmä problém antibiotickej rezistencie.

PharmDr. Peter Stanko, zo spoločnosti Pharm-Info v Bratislave, formou virtuálneho dispenzačného trenažéra študentom ukázal, ako má vyzerať správne poradenstvo a dispenzácia lieku. Zdôraznil, že lekárnik sa musí pacienta najprv pýtať a počúvať ho a až potom navrhnúť vhodný liečebný postup, farmakologickú liečbu aj nefarmakologické opatrenia a podať veľmi presné a kompletné informácie k užívaniu liekov.

Ako súčasť projektu vznikol aj odborný materiál „Správny manažment akútnych infekcií horných dýchacích ciest – Desatoro pre lekárnika”, praktická pomôcka, ktorá je určená študentom, ale aj lekárnikom v praxi.

študentka FaF UK a účastníčka ATIP, Martina Meľová, s plagátom z projektu

Vďaka technickému zabezpečeniu semináru spoločnosťou Farmi-Profi v Bratislave, prebehol seminár na vysokej technickej úrovni a umožnil aj interaktívne zapojenie študentov vo forme online kvízu či bohatej diskusie s prednášateľmi. Bezprostredné reakcie celkom 69 zúčastnených študentov boli nadmieru pozitívne. Potvrdili, že študenti majú záujem o praktické témy, s ktorými sú konfrontovaní už počas svojej lekárenskej praxe, ako aj o ďalšie formy vzdelávania, ktoré prekračujú rámec štandardného štúdia. Nevýhodou bolo, že sme tento rok nemohli zažiť atmosféru z osobnej účasti v priestoroch fakulty, ale bezpečnosť a zodpovednosť je momentálne prioritou.

V mene organizačných partnerov vyslovujeme poďakovanie zúčastneným študentom, prednášajúcim a ostatným spolupracovníkom za úspešný priebeh piateho virtuálneho ročníka projektu ATIP.

AUTORKA: doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., MSc.

koordinátorka ATIP, Katedra organizácie a riadenia farmácie Farmaceutickej fakulty UK

článok je uverejnený v časopise Lekárnik 10/2020