Farmaceuti vo vynovených priestoroch

Nový akademický rok 2020 / 2021 na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach začal 21. septembra 2020 aj pre študentov farmácie. V tomto študijnom programe prijala univerzita 90 nových študentov. Privítali ich vynovené priestory farmaceutického pavilónu.

Farmaceutický pavilón Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach má novú podobu

Vďaka finančným prostriedkom z Operačného programu Kvalita životného prostredia nasmerovaným do prioritnej osi venovanej energeticky efektívnemu nízkouhlíkovému hospodárstvu, sa podarilo naplniť ciele projektu zameraného na zníženie energetickej náročnosti Pavilónu č. 36 – Farmácia. Cieľom opatrení je obnova verejnej infraštruktúry, zabezpečenie energetickej účinnosti a zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov. Univerzite sa zo štrukturálnych fondov podarilo na tento projekt získať nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 1 095 000 eur.

Do prvého ročníka nastúpilo 90 budúcich farmaceutov

V samostatnom pavilóne číslo 36 sú umiestnené katedry farmaceutickej technológie, farmakognózie a botaniky, lekárenstva a sociálnej farmácie a Národné referenčné laboratórium pre pesticídy. „Pri rekonštrukcii nám išlo o to, aby sme obnovili budovu a skvalitnili tak edukačný proces. Zníženie energetickej náročnosti znamená pre univerzitu zníženie nákladov na vykurovanie, čo je pre každú vysokú školu veľmi dôležitý faktor. Farmaceuti tak majú k dispozícii moderné, kvalitné a veľmi príjemné prostredie s prednáškovými miestnosťami, učebňami, cvičebňami i laboratóriami,” hovorí kvestor UVLF Ing. Róbert Schréter, PhD.

Pri obnove sa vymieňali okná, dvere, zatepľoval sa strop do nevykurovaného priestoru, celý obvodový plášť, ale aj základy obvodových stien. Obnovou prešlo vykurovanie, zdravotechnika, osvetlenie i bleskozvody. Celková efektívnosť stavebných úprav bola závislá od komplexnosti riešenia jednotlivých stavebných konštrukcií budovy a zateplenia budovy ako celku. „Aby sme znížili spotrebu energie na vykurovanie, museli sme súčasne urobiť úpravy na vykurovacom zariadení, odstrániť tepelné mosty, dobudovať regulačnú techniku a hydraulicky vyregulovať vykurovací systém. Samotné zateplenie budovy má zásadné priaznivé účinky na zníženie potreby energie na vykurovanie, ale aj odstránenie povrchovej kondenzácie vodnej pary s následnou tvorbou plesní. Odstráni sa zatekanie cez obvodový a strešný plášť, či okná. Nosné konštrukcie už nebudú namáhané vplyvom teplotných rozdielov,” dodáva Róbert Schréter. Architektonické riešenie zateplenia navrhol projektant formou zatepľovacieho systému – minerálnou vlnou medzi oceľovou konštrukciou a fasádnym samonosným systémom z galvanizovaných lakovaných oceľových plechov.

Areál dnešnej univerzity začali budovať v roku 1903, keď tu uhorské ministerstvo spravodlivosti zriadilo Kráľovskú polepšovňu na prevýchovu odsúdených, zanedbaných i mravne narušených mladistvých. Po vzniku Československej republiky sa polepšovňa vo februári 1919 zmenila na Komenského ústav pre výchovu opustenej mládeže, ktorý sa okrem sociálnej starostlivosti o siroty venoval aj súdom určenej prevýchove mládeže. V roku 1949 tu začala pôsobiť novozriadená Vysoká škola veterinárska. Niektoré pavilóny pribudli, niektoré zmenili svoju tvár, bohatá zeleň a vzácne dreviny však dodnes krášlia univerzitný areál. Pred vyše sto rokmi postavili areál na severnom okraji mesta, dnes je súčasťou širšieho centra. Novšiu budovu farmaceutického pavilónu získala univerzita do svojho majetku v roku 2010. Dovtedy v ňom sídlil Štátny veterinárny a potravinový ústav v Košiciach. Zrekonštruovaných bolo vtedy päť poschodí, na ktorých boli vytvorené cvičebne, laboratóriá, posluchárne aj kancelárske priestory cielene pre potreby farmaceutického vzdelávania.

Zuzana Bobriková
Foto: autorka a archív UVLF