25. sympózium z dejín farmácie sa po ročnom odklade podarilo uskutočniť

V roku 2020 bolo pár dní pred ohláseným termínom (2. októbra 2020) pre pandémiu covidu zrušené 25. sympózium z dejín farmácie, ktoré pripravila Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a Klub dejín farmácie pri Východoslovenskom múzeu v Košiciach vo vzácnej spolupráci so Štátnym archívom Prešov, pracovisko Archív Poprad – Spišská Sobota. Termín bol odložený na neurčitý čas, na obdobie, kedy sa epidemiologická situácia na Slovensku stabilizuje.

Organizátori a prednášatelia jubilejného 25. sympózia z dejín farmácie zo SR a ČR v knižnici Štátneho archívu Prešov – pobočka Poprad v Spišskej Sobote

V júli tohto roku bol medzi usporiadateľmi dohodnutý nový termín, ktorým sa stal 17. september. Za prísnych hygienických opatrení, žiaľ, s vylúčením neaktívnych účastníkov, sa nakoniec podarilo tento zámer uskutočniť. Prednášatelia – pracovníci archívov, knižníc, múzeí, univerzít a iných bádateľských ústavov z celého Slovenska a Českej republiky – sa zišli v podnetných, historických cenných priestoroch pracoviska Štátneho archívu v Poprade, jeho pamiatkovo nesmierne vzácnej mestskej časti Spišská Sobota, kde ich privítala jeho riaditeľka PhDr. Božena Malovcová a „domáca“ hlavná organizačná koordinátorka sympózia PhDr. Zuzana Kollárová, PhD. Je potrebné podotknúť, že všetky na sympóziu prezentované výsledky bádania jednotlivých prednášateľov sú publikované v Zborníku prednášok z 25. sympózia z dejín farmácie.¹ Jeho editorom – podobne ako editorom jeho štyroch zborníkových predchodcov z rokov 2016 – 2019 ² ³ ⁴ ⁵  je Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a hlavnú zásluhu na jeho vydaní má osvedčený tandem Anton Bartunek a Richard R. Senček. K jeho zdarnému vydaniu prispeli aj obaja odborní recenzenti, PhDr. B. Malovcová a PhDr. Peter Kovaľ, PhD.

Hosťom podujatia bol aj predseda Klubu Veličanov, Milan Hámor, z popradskej mestskej časti Veľká. Klub prevádzkuje tamojší Scherfelov dom, v ktorom sa narodil a pôsobil lekárnik Jonathan Scherfel a jeho slávny syn Aurel Scherfel, lekárnik, prírodovedec a zakladajúci člen agilného Spišského spolku lekárov a lekárnikov. Pri svojom príhovore pán Hámor pozval účastníkov sympózia aj na návštevu Scherfelovho domu. Uskutočnila sa v príjemnej spoločenskej atmosfére po skončení sympózia. Klub má hlavnú a chvályhodnú zásluhu na propagovaní a udržiavaní kultúrneho a materiálneho dedičstva svojho slávneho rodáka.

Po tomto úvode nasledovala odborná časť akcie. Bolo odprezentovaných 9 z pôvodných 13 prednášok:

PhDr. Z. Kollárová, PhD. /MV SR, Štátny archív Prešov, pracovisko Archív Poprad/: Z histórie zdravotníctva a lekárnictva v Poprade – Veľkej

PhDr. Richard R. Senček, PhD. /Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica/: Flittnerova lekáreň v Banskej Bystrici

PhDr. E. Cintulová /Múzeum Kežmarok, Kežmarok/: Expozícia Spolku spišských lekárov a lekárnikov na Kežmarskom hrade

RNDr. Anton Bartunek, PhD. /Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Košice/: Životný príbeh farmaceuta a mikrobiológa doc. RNDr. PhMr. Juraja Keletiho, CSc.

Mgr. Ladislav Svatoš /České farmaceutické múzeu, Kuks/: Vývoj sítě lékáren v Čechách – stav a perspektivy výzkumu

PhDr. Daniel Harvan /Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica/: K banskoštiavnickej lekárnickej rodine Sztankayovcov

Mária Adamová /Štátny archív Banská Bystrica, pracovisko Archív Lučenec/: Ján Daniel Perliczi – lekár a lekárnik Novohradskej stolice

MVDr. Miloš Jesenský, PhD. /Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica/: Rastlinné drogy v názvosloví slovenských prameňov 16. až 18. storočia

Mgr. Marta Švolíková /MV SR, Štátny archív Nitra, pracovisko Archív Levice/: Lekáreň Salvator. Založenie tretej lekárne v Leviciach

Dom lekárnika PhMr. Aurela Scherfela vo Veľkej, dnes časti Popradu. V súčasnosti je v ňom expozícia o živote tejto osobnosti a malé farmaceutické múzeum, ktoré spravuje Klub Veličanov

Autori ostatných štyroch príspevkov sa z rôznych dôvodov ospravedlnili, ale aj ich prednášky sú publikované v Zborníku:

Mgr. Jindřich Kolda, Ph.D. /FaFUK Hradec Králové, Katedra sociální a klinické farmacie/:

Farmacie benediktinského řádu v českých zemích v období raného novověku

Doc. PhDr. František Šimon, PhD. /FiF UPJŠ Košice, Katedra romanistiky/: Medicína a farmácia v Belovom opise Spišskej stolice

Mgr. Zuzana Krokosová /FiF UPJŠ, Košice/: Opis Trenčianskych Teplíc od Andreja Hermanna

PhDr. Peter Vítek  /MV SR, Štátny archív Žilina so sídlom v Bytči, pracovisko Archív Liptovský Mikuláš/: Lekárne a lekárnici v Liptove

Všetky príspevky sú charakteristické vysokou odbornou a profesionálnou úrovňou, bezo sporu porovnateľnou s európskou špičkou a bez výnimky výrazne prispeli k poznaniu doteraz neznámych, alebo málo známych kapitol historického vývoja slovenského i českého lekárnictva. Ich autori i ďalší záujemcovia o dejiny farmácie sú prísľubom a nádejou pre ďalší úspešný rozvoj tejto špecifickej oblasti dejín vied a techniky v našich zemiach. Úctu a poďakovanie za organizáciu a veľmi príjemné a priateľské prostredie si zaslúžia predovšetkým priami organizátori akcie zo ŠA v Poprade, jeho riaditeľka PhDr. B. Malovcová a PhDr. Z. Kollárová, PhD.

————————–

¹ Anton Bartunek, Richard R. Senček /edts./: 5 sympózium z dejín farmácie. Zborník prednášok. Poprad – Spišská Sobota. Banská Bystrica: UVLF Košice, 2021, 174 s. ISBN 978-80-89880-04-1
² Uršula Ambrušová, Anton Bartunek, Monika Fedorová /eds./: 21. sympózium z dejín farmácie. Zborník prednášok. Košice, UVLF. Košice: UVLF Košice, 2016
³ Anton Bartunek, Richard R. Senček /edts./: 22. sympózium z dejín farmácie. Zborník prednášok. Vsl. múzeum, Košice, 2017. Košice: UVLF Košice, 2017, 80 s. ISBN 978-80-8077-596-4
⁴ Anton Bartunek, Richard R. Senček /edts/: 23. sympózium z dejín farmácie. Zborník prednášok. Trenčín – Hrad,  2018. Banská Bystrica: UVLF Košice, 2020, 158 s. ISBN 978-80-89880-03-4
⁵ Anton Bartunek, Richard R. Senček /edts/: 24. sympózium z dejín farmácie. Zborník prednášok. Banská Bystrica, 2019. Banská Bystrica: UVLF Košice, 2019, 86 s. ISBN 9758-80-89880-02-7

 

autor: RNDr. Anton Bartunek, PhD.

Klub dejín farmácie pri Východoslovenskom múzeu, Košice