OZV ELEKOS

Zabezpečovanie združeného plnenia vyhradených povinností výrobcov obalov a výrobcov neobalových výrobkov podľa zákona o odpadoch.
(Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch)

Prevádzkovaním systému združeného nakladania s  odpadom z obalov a neobalových výrobkov OZV ELEKOS zabezpečuje plnenie všetkých povinností súvisiacich so zberom, prepravou, zhodnocovaním, recykláciou a zneškodnením odpadov z obalov a neobalových výrobkov uvedených na trh alebo distribuovaných zastúpenými výrobcami.

OZV ELEKOS ponúka svojim členom jednoduchý, transparentný a ekonomicky efektívny spôsob riešenia legislatívnych povinností so zreteľom na základný cieľ – ekologické a environmentálne šetrné nakladanie s odpadom z obalov  a neobalových výrobkov.

Združenie Elekos
Párovská 44, 949 01 Nitra
tel. č.: 0904 00 11 44
email: