Zabezpečujeme pre Vás širokú škálu služieb s hlavným zameraním na obchodné a marketingové služby, ktoré zabezpečujú možnosť predaja Vašich produktov a rôzne možnosti podpory ich predaja.

Obchodné služby

Predstavujú súbor obchodných služieb, prostredníctvom ktorých Vám uľahčíme manipuláciu s Vašim tovarom. Dopĺňajú základné obchodné služby a riešia rôzne situácie, ktoré môžu sprevádzať proces distribúcie liekov.

Individuálne nastavenie cien a marketingových akcií

Nastavenie Vami zadaných individuálnych obchodných podmienok v závislosti od plnenia rôznych obchodných kritérií zákazníkov za účelom podpory predaja. Ide o bezplatnú službu.

Výroba – balenie liekov

Na základe Vami zadanej požiadavky upravíme vonkajší obal inojazyčných balení:

a) registrovaných liekov za podmienok dodržania legislatívnych požiadaviek zo strany držiteľa registrácie,
b) výživových doplnkov,
c) zdravotníckeho materiálu,
d) veterinárnych liekov,

ako držiteľ povolenia MZ SR na výrobu liekov v rozsahu „balenie do vonkajšieho obalu“ a držiteľ Certifikátu Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv o dodržiavaní Správnej výrobnej praxe. Ide o spoplatnenú službu.

Logistické služby v súvislosti s klinickými štúdiami

V prípade záujmu Vám vieme zabezpečiť logistické služby v súvislosti s klinickými štúdiami čo zahŕňa príjem, skladovanie, expedíciu, zber i likvidáciu produktov štúdií. Ide o spoplatnenú službu.

Stiahnutie z trhu

Na vyžiadanie Vám vieme poskytnúť logistické služby v súvislosti so stiahnutím produktov z lekární, čo predstavuje distribúciu, certifikovanú likvidáciu i reporting. Ide o spoplatnenú službu.

Reporting o pohybe tovaru a elektronická výmena dát

Pravidelne alebo obratom Vám vieme zaslať informácie o stave zásob, predajoch z konsignačných skladov, predajoch na individuálnych zákazníkov, kompletný prehľad o pohybe tovaru, vyhodnotenie úspešnosti marketingovej podpory predaja produktov. Ide o bezplatnú službu.

Logistické služby

A) Prenájom skladovacích priestorov,
B) prevádzka konsignačného skladu,
C) prewholesaling,
D) direct to pharmacy.

Poskytneme Vám komplexné skladovacie a logistické služby spojené s prevádzkovaním a predajom tovaru zo skladov vo Vašom vlastníctve v celom reťazci

1 1

Výrobca – distributér – lekáreň.

Príjem – paletová vykládka tovaru, kontrola počtu kartónov podľa priložených dokumentov, kontrola neporušenosti stavu tovaru, kontrola počtu produktov vo zvyškových kartónoch, zaskladnenie a zaevidovanie tovaru vo WMS, monitoring dodacích teplotných podmienok, podrobná kontrola produktov: príbalová informácia v SJ, Braillovo písmo, zabezpečenie karanténneho režimu, mailová notifikácia príjmu zásielky.

Skladovanie – fyzická inventúra, skladovanie tovaru v chladiarenskom boxe pri teplote 2-8 °C poistenie zásob, zabezpečenie skladu (elektronický zabezpečovací systém), ochrana proti výpadku napájania elektrickou energiou, denný elektronický monitoring teplôt a jeho vyhodnotenie (pre všetky spôsoby uchovávania), validácie teplotného režimu, hygienický a sanitačný režim (čistenie, dezinfekcia), ochrana proti hlodavcom (dezinsekcia), riadenie kvality a procesných odchýlok, interné kontroly kvality poskytovaných služieb, farmakovigilancia.

Reklamácie –zablokovanie tovaru v systéme a prevoz do karantény poškodených zásielok.

Expedícia – prijatie objednávky od zákazníka, zadanie pokynu na vyskladnenie tovaru, pripravenie zásielky podľa dodacieho listu, balenie zásielok v chladovom reťazci realizácia výstupnej kontroly, expedícia k odberateľovi, monitoring teploty počas transportu.

Ide o spoplatnenú službu.

1 1

Likvidácia tovaru

Zabezpečíme pre Vás likvidáciu liekov a zdravotníckych pomôcok certifikovanou spoločnosťou v zmysle podmienok Správnej distribučnej praxe. Ide o spoplatnenú službu.

Špeciálne podmienky predaja a vyskladnenia

Predstavuje prácu s tovarom v osobitnom režime, čo zahŕňa zber individuálnych objednávok od zákazníkov, evidencia a sumarizácia, kontrola voči receptom, príjem a zasielanie na základe prevzatých objednávok. Ide o bezplatnú službu.

Kontaktná osoba v prípade záujmu o obchodné služby: Váš nákupca.

Marketingové služby

Zahŕňajú jednotlivé možnosti marketingovej podpory predaja Vašich produktov, prostredníctvom ktorých sa snažíme docieliť navýšenie predaja tovaru.

Podpora predaja formou nastavených marketingových akcií

Predstavuje nastavenie marketingovej akcie so zníženou cenou, kde na základe Vašej požiadavky a definície podmienok akcie nastavíme akciu v systéme. Táto služba je bezplatná, avšak zahŕňa kompenzáciu rozdielu ceny oproti zníženej cene. 

1 1

Základné parametre, ktoré treba pre zadanie požiadavky o nastavenie akcie definovať je trvanie akcie, či ide o jednorazový alebo kumulovaný odber, s opakovaním či bez opakovania. Podmienkou pre nastavenie akcie je dostatočné množstvo tovaru na sklade v čase spustenia akcie, na jednu položku môže byť nastavená iba jedna akcia a ak máte pre svojich reprezentantov sprístupnenú možnosť upravovať ceny produktov cez webportal, môžu tak robiť len na položkách, na ktoré neprebieha akcia.
Základné možnosti nastavenia:

 1. za odber 10 ks (jeden produkt alebo mix produktov v rôznom pomere) dostane lekáreň 1 ks Vami vybraného produktu za zníženú cenu.
 2. Za odber 3 ks produktu X a 2 ks produktu Y dostane lekáreň 1 ks Vami vybraného produktu za zníženú cenu (možné len na jednorazový odber, bez opakovania v jednej objednávke).
 3. Za odber (mix v rôznom pomere alebo jeden produkt) produktov v hodnote napr. 500 € dostane lekáreň 1 ks Vami vybraného produktu za zníženú cenu.

1 1

Kontaktná osoba: Váš nákupca.

Vyhodnocovanie marketingových podporných akcií

Na vyžiadanie Vám poskytneme vyhodnotenie plnenia marketingových podporných akcií či už priebežné, alebo celkové za celú dobu trvania marketingovej podpory. Ide o bezplatnú službu.

Kontaktná osoba: manažér marketingu pre dodávateľov.

Telemarketing

Touto službou Vám poskytujeme možnosť propagácie Vašich produktov, nastavených akcií, noviniek prostredníctvom našich referentov predaja, kedy 1 celý deň v danom týždni všetci referenti predaja komunikujú Vami zadanú informáciu. Spravidla sa za mesiac rezervujú 4 rôzne dni. Realizuje sa po dohode s oddelením predaja. V rámci služby máte možnosť zaslania vlastného textu a zaškolenia referentiek predaja Unipharmy – konkrétne informácie, ktoré majú byť odkomunikované do terénu. Táto služba je spoplatnená.

Kontaktná osoba: Váš nákupca.

Mailing do lekární

Zabezpečíme Vám rozposlanie informácie o Vašich produktoch, nastavených akciách, a pod. formou e-mailu na všetky lekárne zásobované Unipharmou. Základné parametre, ktoré si definujete sú predmet mailu, text tela mailu, podpis. Podmienky pre zrealizovanie služby sú: text mailu nesmie obsahovať obrázky, len text a text mailu a príloh musí byť v súlade so zákonom o liekoch a zdravotníckych pomôckach č. 362/2011 Z.z.,  zákonom o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch č. 362/2012 Z.z. a zákonom o reklame č. 147/2001 Z.z.. Táto služba je spoplatnená.

Kontaktná osoba: manažér marketingu pre dodávateľov.

Distribúcia infoletákov a katalógov do lekární

Prostredníctvom vodičov Unipharmy Vám vieme zabezpečiť dodanie letákov informujúcich o Vašich produktoch alebo novinkách v sortimente, o prebiehajúcich akciách do všetkých nami zásobovaných verejných a nemocničných lekárni v rámci celého Slovenska – cca 1500 lekární, ktorí distribuujú infoletáky spolu so všetkými aktuálnymi objednávkami v určitom termíne plošne.

1 1

Infoletáky nám môžete doručiť do ODS v Bojniciach – Opatovská cesta 4, ODS v Bratislave – Budatínska 18 alebo ODS v Prešove – Šafárikova 2/A.

Alternatívy, ktoré môžete doručiť:

 • distribúcia infoletákov finálne upravených a vytlačených z Vašej strany,
 • zaslanie infoletáku v elektronickej podobe (zabezpečenie tlače a distribúcie infoletákov zo strany Unipharmy),
 • kompletné zabezpečenie grafického spracovania infoletáku, tlače a distribúcie zo strany Unipharmy.

Podmienky pre zrealizovanie sú zaslanie infoletáku na schválenie a text infoletákov musí byť v súlade so zákonom o liekoch a zdravotníckych pomôckach č. 362/2011 Z.z.,  zákonom o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch č. 362/2012 Z.z. a zákonom o reklame č. 147/2001 Z.z..

1 1

Kontaktná osoba: manažér marketingu pre dodávateľov.

Webportal

Unipharma sa snaží neustále napredovať aj v skvalitňovaní služieb svojim partnerom. Z tohto dôvodu, ako jedna z prvých distribučných spoločností na Slovensku, prišla s možnosťou uskutočňovať objednávku tovaru prostredníctvom elektronickej objednávky a vlastnou novinkou Web portálom.

1 1

Tento moderný spôsob objednávky umožňuje zamestnancom lekární systematicky postupovať pri objednávaní a výbere produktov Non–Stop 24 hodín denne.

Poskytujeme možnosť získania bezplatného prístupu pre Vašu firmu, na základe ktorého máte k dispozícii informácie o stave Vašich produktov na jednotlivých strediskách a umožní Vám tiež spracovanie transferovej objednávky s okamžitou spätnou väzbou ku zadávajúcemu OR Vašej spoločnosti.

Je to ideálny nástroj na online sledovanie úspešnosti akcií, prípadne plánovanie dostatočných zásob pred spustením akcie.
Elektronická objednávka predstavuje efektívnejší spôsob zadávania objednávok nielen pre lekárnikov, ale aj pre dodávateľov.
Ďalšou službou, ktorú Vám prostredníctvom Webportalu vieme poskytnúť je platená služba umiestnenia reklamného banera na úvodnej stránke alebo v pravej bočnej lište s informáciou o prebiehajúcej akcii.

1 1

Kontaktná osoba: Mgr. Juraj Dvonč, , +421 917 500 034.

Prezentácia produktov výrobcom pre referentov predaja

Referenti predaja – telefonickí operátori call centra Unipharmy denne komunikujú so zákazníkmi a pravidelne monitorujú stav zásob v ich lekárňach, a tiež spokojnosť zákazníkov so servisom spoločnosti.

1 1

Zamestnanci call centra nemajú na starosti len predaj, ale aktívne komunikujú s lekárnikmi o ich potrebách a požiadavkách. Informujú ich o novinkách v sortimente a marketingových akciách prostredníctvom telemarketingu, čo prispieva okrem úspešného predaja aj k súdržnosti a rozvíjaniu partnerského až priateľského vzťahu s lekárnickou spoločnosťou Unipharma. V súvislosti s tým Vám ponúkame možnosť zaškolenia našich referentov predaja na všetkých našich strediskách. Využívaním služieb call centra, sa od spoločnosti k lekárnikom a naopak, dostáva veľké množstvo dôležitých odborných informácií, ktoré môžu pozitívne ovplyvniť predaj Vašich produktov.

1 1

Kontaktná osoba: Mgr. Juraj Dvonč, , +421 917 500 034.

Organizovanie edukačných seminárov – UNIAKADÉMIA

Uniakadémia je dlhodobý edukačný projekt pre klientov – lekárnikov v rámci Unipharmy. Pravidelne organizované akcie napomáhajú k zvyšovaniu informovanosti odbornej verejnosti a v neposlednom rade k budovaniu partnerského vzťahu so zákazníkmi Unipharmy.

1 1

Unipharma nie je iba distribučnou spoločnosťou, ale aj subjektom, ktorý aktívne spolupracuje so Slovenskou lekárnickou komorou, Farmaceutickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave. ako i s inými stavovskými organizáciami, a so Zväzom lekárnikov Európskej únie (PGEU). Najväčší dôraz Uniakadémia kladie na vzdelávanie z prostredia zdravotníctva, nakoľko ide o témy žiadané v lekárnickej obci. V súvislosti so zákonom o liekoch a zdravotníckych pomôckach č. 362/2011 Z.z. – organizačne všetko pripraví Unipharma, pričom edukačnú časť exkluzívne zabezpečujete Vy. Unipharma zabezpečí celú organizáciu od začiatku – spustenia akcie, až po samotnú realizáciu v podobe 3-dňového vzdelávacieho akreditovaného semináru (štvrtok – sobota alebo piatok – nedeľa) s počtom účastníkov cca 30 – 40 osôb. Ide o spoplatnenú službu a predpokladané náklady sú cca 8 000 € pre dodávateľa, miesto vzdelávacích pobytov – podľa vzájomnej dohody. V rámci služby získate propagáciu v marketingovej prílohe časopisu Lekárnik – UP Plus. Podujatie sa prihlasuje do systému sústavného vzdelávania SLeK ako akreditované podujatie s pridelenými kreditmi. Detailné podmienky akcie Vám na osobnom stretnutí odprezentuje manažér marketingu pre dodávateľov.

1 1

Propagácia na vzdelávacích podujatiach organizovaných Unipharmou – UNIAKADÉMIA

 • Spoplatnená služba,
 • faktúra za účasť na podujatí sa vystavuje po skončení podujatia.

Možnosti propagácie:

generálne reklamné partnerstvo
hlavné reklamné partnerstvo
reklamné partnerstvo
prenájom výstavnej a reklamnej plochy
poskytnutie vzoriek do propagačného stánku UP:

1 1

generálne reklamné partnerstvo:

 • titulárna reklama – právo označovať sa „generálny reklamný partner“,
 • reklamné bannery, panely, zástavky a roll up-y v hlavnej sále a ostatných priestoroch konania akcie,
 • exkluzívna výstavná a reklamná plocha 6 m2,
 • prednáška na podujatí v rozsahu 30 min. v súlade s témou podujatia,
 • propagácia prostredníctvom našich obchodných reprezentantov,
 • propagácia prostredníctvom nášho odborno-informačného časopisu Lekárnik (inzercia a článok o podujatí),
 • propagácia prostredníctvom distribúcie infoletákov informujúcich o akcii,
 • propagácia prostredníctvom mailingu propagačných materiálov,
 • umiestnenie loga na ďalších materiáloch a predmetoch (poznámkové bloky, potvrdenia o účasti, prihlášky do panelovej diskusie, pozvánky, prihlášky na podujatie…),
 • priamy kontakt s klientmi na podujatí,

hlavné reklamné partnerstvo:

 • reklamné bannery, panely, zástavky a roll up-y v externých priestoroch konania akcie,
 • výstavná a reklamná plocha 4m2,
 • prednáška na podujatí v rozsahu 20 min. v súlade s témou podujatia,
 • propagácia prostredníctvom našich obchodných reprezentantov,
 • propagácia prostredníctvom nášho odborno-informačného časopisu Lekárnik (inzercia a článok o podujatí),
 • propagácia prostredníctvom distribúcie letákov informujúcich o akcii,
 • propagácia prostredníctvom mailingu propagačných materiálov,
 • umiestnenie loga na ďalších materiáloch a predmetoch (poznámkové bloky, potvrdenia o účasti, prihlášky do panelovej diskusie, pozvánky, prihlášky na podujatie…),
 • priamy kontakt s klientmi na podujatí,

reklamné partnerstvo:

 • reklamné bannery, panely, zástavky a roll up-y v externých priestoroch konania akcie,
 • výstavná a reklamná plocha 2m2,
 • prednáška na podujatí v rozsahu 10 min. v súlade s témou podujatia,
 • propagácia prostredníctvom našich obchodných reprezentantov,
 • propagácia prostredníctvom nášho odborno-informačného časopisu Lekárnik (inzercia a článok o podujatí),
 • propagácia prostredníctvom distribúcie letákov informujúcich o akcii,
 • propagácia prostredníctvom mailingu propagačných materiálov,
 • umiestnenie loga na ďalších materiáloch a predmetoch (poznámkové bloky, potvrdenia o účasti, prihlášky do panelovej diskusie, pozvánky, prihlášky na podujatie…),
 • priamy kontakt s klientmi na podujatí,

prenájom výstavnej a reklamnej plochy:

 • stôl + 2 stoličky, v prípade potreby el. prúdu, internetu, poprosíme informovať vopred,
 • priestor na umiestnenie vlastných roll upov,

poskytnutie vzoriek do propagačného stánku UP:

 • priestor pre umiestnenie vzoriek a propagačných letákov,
 • odprezentovanie krátkej informácie o poskytnutých vzorkách (podľa Vášho zadania a vzájomnej dohody).

1 1

Typy podujatí:

Východoslovenské lekárnické dni
Regionálne stretnutia lekárnikov
Dni mladých lekárnikov
Lekárnický kongres

1 1

Východoslovenské lekárnické dni:

 • každoročne organizované podujatie sústredené na oblasť východného Slovenska,
 • spoluorganizátor: PLUS LEKÁREŇ družstvo, Slovenská lekárnická komora, Regionálna lekárnická komora,
 • každý rok iné tematické zameranie,
 • dvojdňové podujatie v mesiaci apríl,
 • trvanie: prvý deň (piatok) v poobedňajších hodinách, druhý deň (sobota) v doobedňajších hodinách,
 • cieľová skupina účastníkov: lekárnici, farmaceuti hlavne z východného Slovenska, predpokladaná účasť cca 200 osôb,
 • kreditované podujatie,
 • možnosť propagácie:
  • hlavné reklamné partnerstvo,
  • reklamné partnerstvo,
  • prenájom výstavnej a reklamnej plochy,
  • poskytnutie vzoriek do propagačného stánku UP.

Regionálne stretnutia lekárnikov:

 • každoročné víkendové podujatia v min. 5 – 8 regiónoch,
 • každý rok iné tematické zameranie stretnutí (Lekársko-lekárnické dni, Stretnutia družstva PLUS LEKÁREŇ, Ekonomické a právne školenia…), prednášky sa venujú aktuálnym odborným témam,
 • jednodňové podujatie vo viacerých termínoch,
 • trvanie: 9:00 – 16:00 h.,
 • organizované pre menší počet účastníkov kvôli aktívnejšej interakcii s účastníkmi, predpokladaná účasť cca 150 – 200 lekárnikov,
 • kreditované podujatie,
 • možnosť propagácie:
  • generálne reklamné partnerstvo,
  • hlavné reklamné partnerstvo,
  • reklamné partnerstvo,
  • prenájom výstavnej a reklamnej plochy,
  • poskytnutie vzoriek do propagačného stánku UP.

Dni mladých lekárnikov:

 • každoročne organizované podujatie v Kultúrnom centre v Bojniciach,
 • spoluorganizátor – Slovenská lekárnická komora, Farmaceutická fakulta UK v Bratislave a PLUS LEKÁREŇ družstvo,
 • každý rok iné tematické zameranie s aktuálnymi odbornými prednáškami,
 • zastúpenie prednášateľov SLEK, ČLK ako i lekárnických komôr štátov EÚ, sekcií mladých lekárnikov, Farmaceutickej fakulty…,
 • jednodňové podujatie v mesiaci jún,
 • trvanie podujatia: 8:00 – 16:00 h.,
 • cieľová skupina účastníkov: mladí lekárnici, farmaceuti, súčasní i budúci majitelia, lekární z celého Slovenska, predpokladaná účasť cca 200 osôb,
 • kreditované podujatie,
 • možnosť propagácie:
  • hlavné reklamné partnerstvo,
  • reklamné partnerstvo,
  • prenájom výstavnej a reklamnej plochy,
  • poskytnutie vzoriek do propagačného stánku UP.

Lekárnický kongres:

 • každoročne organizované celoslovenské podujatie (posledné 3 roky sa podujatie organizovalo v hoteli Holiday Inn v Žiline),
 • spoluorganizátor: Slovenská lekárnická komora a PLUS LEKÁREŇ družstvo,
 • každý rok iné tematické zameranie zastúpené slovenskými i zahraničnými prednášateľmi,
 • jednodňové podujatie v mesiaci október, november,
 • trvanie: 8:00 – 16:00 h.,
 • cieľová skupina účastníkov: lekárnici, farmaceuti z celého Slovenska, predpokladaná účasť cca 600 – 800 osôb,
 • mediálna propagácia podujatia (tlačová správa v médiách a tlačová konferencia na podujatí),
 • kreditované podujatie,
 • možnosť propagácie:
  • hlavné reklamné partnerstvo,
  • reklamné partnerstvo,
  • prenájom výstavnej a reklamnej plochy,
  • poskytnutie vzoriek do propagačného stánku UP.

Kontaktná osoba: manažér marketingu pre dodávateľov

1 1

CK Pharmaeduca

V prípade, že je obchodný partner so službami spoločnosti spokojný a dôveruje jej, môže využiť aj služby dcérskej spoločnosti CK Pharmaeduca, ktorá pribudla do rodiny Unipharmy ako prvá dcérska spoločnosť už v roku 1998.

1 1

Táto organizácia dlhodobo poskytuje služby spojené s cestovným ruchom obchodným partnerom Unipharmy, jej zamestnancom, ale aj širokej verejnosti. CK Pharmaeduca zabezpečuje odborno-študijné pobyty, poznávacie, vzdelávacie a pobytové zájazdy či dobrodružné cesty. Ponúkame Vám možnosť využiť služby CK Pharmaeduca prostredníctvom incentívnej turistiky a farmaceutických veľtrhov, čo zahŕňa výber hotelov vhodných na organizovanie školenia, seminára, kongresu či teambuildingu, firemné, motivačné a služobné cesty podľa vašich požiadaviek, neformálne stretnutia s klientmi alebo obchodnými partnermi kdekoľvek vo svete, farmaceutické veľtrhy Expopharm, Duphat a Medica, a mnoho ďalších možností. Realizácia sa zabezpečuje v zmysle zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach č. 362/2011 Z.z..

Pharmaeduca poskytuje tiež apartmány LD Tribeč v areáli kúpeľov v Bojniciach, v srdci Slovenska, na Donovaloch a na krásnom Chorvátskom ostrove Brač. Ide o spoplatnené služby.

1 1

Kontakt: .

Inzercia v katalógu Unipharmy

Sezónny katalóg Unipharmy zahŕňa prehľad produktov, ktoré môže lekáreň získať za splnenie nastavených odberových podmienok od Unipharmy, v akcii je zaradených cca 600 – 700 lekární. V katalógu Vám vieme poskytnúť priestor pre inzerciu, a tiež možnosť poskytnúť inzerované produkty ako odmeny v  kumulovanej akcii. Je nutné dodať podklady pre grafické spracovanie. Uvedená služba je spoplatnená.

Kontaktná osoba: manažér marketingu pre dodávateľov.

Lekárnik a UP Plus

Lekárnik je uznávaný slovenský odborno-informačný mesačník, ktorý vychádza už od roku 1995 a predstavuje historicky prvý časopis na Slovensku pre profesiu lekárnikov, ktorý sa v priebehu rokov vyprofiloval z firemného na nadregionálny mienkotvorný časopis lekárnikov.

1 1

Časopis distribuujeme lekárnikom vo verejných a nemocničných lekárňach, farmaceutickým spoločnostiam a odborným inštitúciám zameraným na problematiku a vzdelávanie poskytovateľov lekárenskej starostlivosti. V odbornej časti sa zameriavame na aktuálne legislatívne otázky, ktoré sú kladené odborníkom – lekárnikom, ako i stavovským organizáciám, ministerstvu zdravotníctva. Prezentujeme ich stanoviská pre širší pohľad na riešenie problematiky poskytovateľov lekárenskej starostlivosti.

Taktiež je časopis k dispozícii v elektronickej verzii.
Periodicita: mesačník (12 x do roka).
Náklad: 2 400 – 2 600 ks.
Rozsah: 52 – 68 strán.
Formát: 200 x 270 mm, 3 mm spadávka.
Distribúcia: obchodní zástupcovia, vodiči, poštové zásielky.
Cena: nepredajné!
Možnosti inzercie: klasické inzertné plochy, atraktívne inzertné plochy – PR článok, vloženie letáku alebo vzorky, projekt Lekárnička, Sudoku.

Možnosťou propagácie Vašich produktov je aj rubrika Nájdete v sortimente Unipharmy v marketingovej prílohe časopisu LEKÁRNIK – UP PLUS. Uverejniť tu môžete informácie o viacerých Vašich produktoch. Ceny sa líšia v závislosti od ich počtu v jednom čísle. Rubriku si zalamujeme sami, a teda nemáte žiadne starosti navyše – iba dodať obrázok produktu a príslušný text.

Ide o spoplatnené služby.

Kontakt: , +421 917 500 838

Prenájom reklamnej plochy na vozidlách Unipharmy

Poskytujeme Vám možnosť využiť neprehliadnuteľný reklamný priestor na rozsiahlom vozovom parku Unipharmy, ktorý zahŕňa vyše 90 nákladných vozidiel po celom Slovensku, teda viac ako 1 500 m2 plochy Vašej reklamy denne na celom území SR.

1 1

1 1

Podmienky:

objednávku a tlačové podklady nutné zaslať najneskôr 10 dní pred začiatkom termínu prenájmu reklamnej plochy,

 • obdobie prenájmu: minimálne 3 mesiace,
 • podklady požadujeme v rozlíšení minimálne 150 DPI,
 • spadávka podkladu reklamy 1 cm z každej strany,
 • použite formáty pdf, eps, ai, cdr, jpg, psd, tiff v CMYK farbách,
 • všetky použité fonty musia byť prevedené do kriviek.
 • Táto služba je spoplatnená.

1 1

Kontaktná osoba: manažér marketingu pre dodávateľov.

Virtuálne zoskupenie PLUS LEKÁREŇ

Poskytneme Vám možnosť zapojenia sa do komplexných marketingových služieb na podporu predaja.

1 1

PLUS LEKÁREŇ družstvo je popredné združenie nezávislých lekárnikov na Slovensku. Združuje viac ako 400 lekární označených logom PLUS LEKÁREŇ po celom Slovensku a vzniklo 4. júla 2011. Spoločnosť UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť už viac ako 20 rokov háji záujmy lekárnikov, bojuje za zachovanie slobodného výkonu lekárnického povolania, a práve z dôvodu ideologickej zhody s družstvom PLUS LEKÁREŇ, sa stala 16. októbra 2012 strategickým partnerom družstva s minoritným podielom 33 %.

PLUS LEKÁREŇ ponúka výrobcom stabilnú alternatívu voči najsilnejšiemu sieťovému zoskupeniu na trhu. Cieľom družstva je zlepšiť ekonomiku nezávislých lekární, navýšiť počet pacientov v jednotlivých lekárňach, rozšíriť marketingovú spoluprácu s lekárňami, organizovať efektívne školenia a vzdelávacie podujatia či udržať si nadštandardnú spoluprácu s výrobcami. Základnou ideou projektu je zaistenie toho, aby bola bežná nezávislá lekáreň konkurencieschopná na trhu so sieťovými lekárňami.

Čo ponúka PLUS LEKÁREŇ lekárnikom?

 • 100 % výšku bonusu od výrobcu pre lekárnikov – 100 %-ná transparentnosť,
 • najlepšiu plagátovú akciu spomedzi ostatných družstiev lekární na trhu z pohľadu obratkovosti produktov,
 • najširšie portfólio liekov s kompenzovaním doplatkov,
 • špecialistov v teréne – ako jediné družstvo na trhu má vlastných reprezentantov v teréne.

PLUS Lekáreň družstvo poskytuje 3 hlavné piliere na udržanie pacientov:

 1. prvým z nich je plagátová akcia, ktorá je marketingovým nástrojom pre OTC segment s cieľom upútať pacienta. Plagát vychádza vždy v dvojmesačnom cykle. Družstvo sa snaží zaraďovať vysokoobrátkové produkty s vysokým trhovým podielom. Nezasahuje sa pritom do cenotvorby lekárne, zľava je uvedená v absolútnej hodnote v eurách. Každá lekáreň má v čase trvania plagátovej akcie aspoň 1 ks výrobku z letáku na stave a produkt z letáku vystavený na osobitnej polici.
 2. Druhým pilierom sú dlhodobé akcie, ktoré zvyšujú ziskovosť lekární, a to formou spätných bonusov. Sú rozdelené do troch cyklov – január až apríl, máj až august a september až december. Rozdelenie je potrebné kvôli zohľadneniu sezónnosti. Súčasťou dlhodobých akcií v segmente OTC je aj platené vystavenie produktov. Vystavenie produktov zvyšuje predajnosť produktov, a zároveň zlepšuje orientáciu zákazníka v lekárni.
 3. Tretím pilierom podpory je kompenzácia doplatkov, ktorá je legislatívne možná do výšky 50 % z doplatku.

Pre lekárne PLUS LEKÁREŇ zabezpečuje:

 • komplexný marketing, merchandising,
 • označenie nových lekární logom PLUS LEKÁREŇ,
 • z plagátovej akcie 5 plagátov, 1 000 ks letákov,
 • každé dva mesiace 1 000 ks pacientskych tašiek,
 • servis v teréne – obchodných reprezentantov,
 • kreditované školenia pre majiteľov a zamestnancov lekární,
 • televízne reklamy.

Lekáreň je o prebiehajúcich akciách informovaná v prvom rade prostredníctvom svojho reprezentanta a taktiež družstvo PLUS LEKÁREŇ zasiela informácie elektronicky, ako aj cez Spravodaj PLUS, ktorý zasiela raz mesačne.

1 1

Kontaktná osoba: Mgr. Andrej Kuklovský, riaditeľ pre PLUS LEKÁREŇ, , +421 903 510 258.

Uniklinika

Medicínsko-diagnostické centrum Uniklinika kardinála Korca v Prievidzi uviedla Unipharma do prevádzky 27. septembra 2008. Uniklinika je zariadenie poskytujúce pacientom vysoký európsky štandard zdravotnej starostlivosti. Ide o jedinečný projekt novovybudovanej kliniky s najmodernejšími technológiami, prístrojmi a vysoko kvalifikovaným personálom. 

1 1

Tieto fakty poskytujú klinike veľkú konkurenčnú výhodu oproti štátnym zdravotníckym zariadeniam. Ambíciou zariadenia je poskytovanie zdravotnej starostlivosti nielen pre obyvateľov blízkych regiónov hornej Nitry, ale aj na celoslovenskej úrovni. Uniklinika má 60 kmeňových zamestnancov a tri pracoviská, ktoré pokrývajú nadštandardný rozsah medicínskych a diagnostických úkonov. Hlavnou výhodou pre pacientov je tak možnosť absolvovať všetky lekárske preventívne prehliadky a vyšetrenia pod jednou strechou, v rámci jedného dňa. V budove Unikliniky je aj 47 ambulancií súkromných lekárov.

V komplexe sa taktiež nachádza lekáreň, jedáleň a kaviareň. Tieto služby zvyšujú komfort pre verejnosť a návštevníkov Unikliniky. Celé prostredie a interiéry sú navrhnuté tak, aby boli farbami a úrovňou komfortu prívetivé ku klientom.

Na Uniklinike poskytujeme:

 • komplexnú diagnostiku a ambulantnú zdravotnú starostlivosť,
 • nadštandardné komplexné lekárske preventívne prehliadky zamerané najmä na včasnú diagnostiku srdcovocievnych, onkologických a civilizačných ochorení,
 • nadštandardné služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti vrátane možnosti objednať sa na konkrétny termín k lekárovi alebo dohodnúť si termín na vyšetrenie u viacerých odborných lekárov,
 • činnosti súvisiace s pracovnou zdravotnou službou (nemedicínsku časť, ako aj preventívne prehliadky v súvislosti s výkonom práce).

Uniklinika má tri pracoviská, ktoré pokrývajú nadštandardný rozsah medicínskych a diagnostických úkonov.

CENTRÁ UNIKLINIKY:

 • Centrum zobrazovacích metód (CZM) je plne digitalizované pracovisko s 1,5T magnetickou rezonanciou, digitálnym röntgenom a celotelovým sonografickým prístrojom.
 • Centrum špeciálnej diagnostiky (CŠDg) je odborné pracovisko s 8 špecializovanými ambulanciami a 2 ambulanciami všeobecného lekára pre dospelých a vybavené je najmodernejšou technikou. Toto pracovisko umožňuje vykonať kompletné lekárske vyšetrenia u viacerých odborníkov, vrátane funkčnej diagnostiky, v priebehu jedného dňa.
 • Centrum fyziatrie a liečebnej rehabilitácie (CFLR) je pracovisko, na ktorom sa poskytuje kompletná rehabilitačná liečba s využitím najmodernejších prístrojov.

V rámci služieb Unikliniky Vám ponúkame možnosť využitia preventívnych programov pre ženy a mužov. Ide o platenú službu.

Základný preventívny program pre ženy:

 • komplexné vyšetrenie lekárom,
 • ultrazvukové vyšetrenia,
 • základné laboratórne vyšetrenia,
 • očné vyšetrenie,
 • vyšetrenie pľúc,
 • vyšetrenie sluchu,
 • základné gynekologické vyšetrenie,
 • rehabilitačný balík „Relax“(vyšetrenie, infrasauna, lavaterm, klasická masáž).

Ženy nad 45 rokov:

 • základný preventívny program pre ženy rozšírený o:
 • vyšetrenie hustoty kostí,
 • záťažové EKG vyšetrenie – ergometriu,
 • rozšírenejšie laboratórne vyšetrenia.

Ženy EXTRA:

 • základný preventívny program pre ženy nad 45 rokov rozšírený o:
 • vyšetrenie onko markerov,
 • vyšetrenie na hepatitídu A a Helicobater pylori,
 • vyšetrenie žilového a tepnového systému,
 • rehabilitačný balík „Škola chrbta“ (vstupné vyšetrenie, inštruktáž správneho sedenia, masáž, infrasauna, elektroliečba, rašelina).

Základný preventívny program pre mužov:

 • komplexné vyšetrenie lekárom,
 • ultrazvukové vyšetrenia,
 • základné laboratórne vyšetrenia,
 • očné vyšetrenie,
 • vyšetrenie pľúc,
 • vyšetrenie sluchu,
 • základné urologické vyšetrenie,
 • rehabilitačný balík „Relax“ (vyšetrenie, infrasauna, lavaterm, klasická masáž).

Muži nad 45 rokov:

 • základný preventívny program pre mužov rozšírený o:
 • sonografické vyšetrenie prostaty,
 • vyšetrenie hustoty kostí,
 • záťažové EKG vyšetrenie – ergometriu,
 • rozšírenejšie laboratórne vyšetrenia.

Muži EXTRA:

 • základný preventívny program pre mužov nad 45 rokov rozšírený o:
 • vyšetrenie onko markerov,
 • vyšetrenie na hepatitídu A a Helicobater pylori,
 • vyšetrenie žilového a tepnového systému,
 • rehabilitačný balík „Škola chrbta“ vstupné vyšetrenie, inštruktáž správneho sedenia, masáž, infrasauna, elektroliečba, rašelina).

Okrem iného Vám vieme zabezpečiť rozmiestnenie Vašich reklamných a informačných materiálov do čakární jednotlivých ambulancií nachádzajúcich sa v objekte Unikliniky, a taktiež pracovnú zdravotnú službu v zmysle zákona O ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia č. 255/2007 Z.z.. Ide o spoplatnené služby.

1 1

Kontaktná osoba: Ing. Mgr. Jana Navrátilová