Od 01. Apríla 2017 nadobudne účinnosť nový “REKLAMAČNÝ PORIADK UP” s nasledujúcimi zmenami:

zmena v kapitole III. Predmet reklamačného konania – doplnenie nového bodu 5. termolabilné lieky lieky môže lekáreň vrátiť iba v prípade dodržania chladového reťazca, čo potvrdí vypísaním formuláru o dodržaní teplotného režimu v rozmedzí 2-8°C v lekárni (V prípade, že lekáreň nevydokladuje dodržanie chladového reťazca, UP neprevezme späť reklamovaný termolabilný liek. Rovnako v prípade, ak lekáreň nepoužíva kalibrované meradlo nebude vrátenie termolabilných liekov uznané zo strany UP v zmysle Správnej veľkodistribučnej praxe a požiadaviek výrobcov liekov.) zmena v kapitole

V. a) REKLAMÁCIE KATEGORIZOVANÝCH HUMÁNNYCH LIEKOV OBJEDNANÝCH CEZ INFORMAČNÝ SYSTÉM NA MIMORIADNE OBJEDNÁVANIE LIEKOV (ĎALEJ AKO “ISMOL”) :

1. Odberateľ je oprávnený uplatniť u dodávateľa reklamáciu kategorizovaného humánneho lieku dodaného cez ISMOL len z dôvodu kvalitatívnych, kvantitatívnych vád alebo v prípade, ak bolo ŠÚKL-om vydané právoplatne rozhodnutie o stiahnutí predmetného kategorizovaného humánneho lieku z trhu.

2. Reklamáciu je odberateľ povinný u dodávateľa uplatniť najneskôr do 48 hodín od dodania kategorizovaného humánneho lieku dodaného cez ISMOL. zmena v kapitole V. časť b) Spôsob uplatnenia reklamácie – doplnenie v bode:

Príprava reklamovaného tovaru

a) Reklamovaný tovar musí vrátiť odberateľ dodávateľovi v originálnom obale a v pôvodnom stave (neoznačený, bez etikiet, v nepoškodenom obale, bez cenoviek na obale). V prípade, ak bol dodaný tovar s poškodením, je odberateľ povinný túto skutočnosť uviesť v reklamačnom zázname.

Povolenie na predaj drogových prekurzorov

Povolenie na predaj liehu

Povolenie na veľkodistribúciu liekov a zdrav. pomôcok

Povolenie na veľkodistribúciu veterinárnych liekov

Povolenie na veľkodistribúciu omamných a psychotropných látok

Povolenie na výrobu liekov – prebalovňa

V prípade záujmu o zaslanie kópie uvedeného dokumentu pre potreby Vašej lekárne, prosím kontaktujte obchodného reprezentanta alebo referentku predaja Unipharmy

Odkazy na certifikáty vybraných dodávateľov: