Odborno-informačný mesačník Lekárnik

Odborno-informačný mesačník Lekárnik je kvalitný slovenský odborno-informačný časopis, ktorý vydáva spoločnosť UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť už od roku 1996.  Bol historicky prvým časopisom na Slovensku pre profesiu lekárnikov, ktorý sa v priebehu rokov vyprofiloval z firemného na nadregionálny mienkotvorný časopis lekárnikov.

Časopis distribuujeme lekárnikom vo verejných a nemocničných lekárňach, farmaceutickým spoločnostiam a odborným inštitúciám zameraným na problematiku a vzdelávanie poskytovateľov lekárenskej starostlivosti. V odbornej časti sa zameriavame na aktuálne legislatívne otázky, ktoré sú kladené odborníkom – lekárnikom, ako i stavovským organizáciám, ministerstvu zdravotníctva. Prezentujeme ich stanoviská pre širší pohľad na riešenie problematiky poskytovateľov lekárenskej starostlivosti.

Časopis Lekárnik má  stabilnú  pozíciu  na  trhu  a  odbornú  čitateľskú  základňu.  V  časopise  Lekárnik  čitateľ  nájde aj aktuálne  témy  z oblasti zdravotníctva a lekárenstva, reportáže, rozhovory, odborne spracované články o farmakoterapii určitých druhov, ochorení, prípady a skúsenosti z praxe, novinky zo študentského života farmaceutov.

Možnosti inzercie: klasické inzertné plochy, atraktívne inzertné plochy – PR článok, odborný článok.

 

Názov: LEKÁRNIK
Periodicita: mesačník (12 x do roka)
Náklad: 3 000 kusov a viac
Rozsah: 48 a viac strán
Formát: 200 x 270 mm, 3 mm spadávka
Väzba:  spinková  V1
Tlač:  hárková ofsetová tlač
Distribúcia: obchodní zástupcovia, vodiči, poštové zásielky
Cena ročného predplatného: 20,45 € s DPH

Mesačník je určený zdravotníckym pracovníkom oprávneným predpisovať a vydávať lieky.
Môže obsahovať  inzerciu na preskripčné lieky.

Marketingová príloha UP PLUS

Marketingovú prílohu časopisu Lekárnik UP PLUS využívajú farmafirmy už od roku 2011, aby prezentovali produkty svojim zákazníkom – lekárnikom. Za tieto roky sa stala marketingová príloha UP PLUS overeným radcom pre lekárnikov pri výbere liekov pre svojich pacientov.

Lekárnik vie, že na stranách marketingovej prílohy UP PLUS nájde to najlepšie z najlepšieho, dozvie sa o špeciálnych akciách či novinkách na farmaceutickom trhu.

Názov: UP plus
Periodicita: mesačník (12 x do roka)
Náklad:1 300 kusov a viac
Rozsah: 12  strán
Formát: 200 x 270 mm, 3 mm spadávka
Väzba: spinková (V1)
Tlač: hárková ofsetová tlač
Distribúcia: obchodní zástupcovia, vodiči, poštové zásielky – spolu s časopisom LEKÁRNIK

História

História prvé číslo

Časopis Lekárnik je historicky prvým časopisom na Slovensku, ktorý bol vytvorený v roku 1996 ako odborno-informačný mesačník pre profesiu lekárnikov. Prináša odborné a aktuálne informácie z oblasti zdravotníctva a lekárnictva pre lekárnikov, lekárov, odbornú verejnosť, inštitúcie, dodávateľov liekov, študentov a absolventov farmaceutických a lekárskych fakúlt nielen na Slovensku, ale aj v Čechách. Lekárnik je tak cenným zdrojom odborných informácií pre lekárnikov a ostatnú odbornú verejnosť.

Cieľom časopisu Lekárnik je prinášať čitateľom odborné a aktuálne témy z oblasti zdravotníctva a lekárenstva formou pravidelných i nepravidelných rubrík či profilových rozhovorov s osobnosťami, ktoré pôsobia v zdravotníckej či lekárnickej oblasti. V roku 2019 oslávi časopis Lekárnik 24. rok svojej existencie.

Časopis Lekárnik je nielen odborno-informačným, ale aj mienkotvorným periodikom a prezentuje filozofiu spoločnosti UNIPHARMA, ktorou je zachovanie slobodného nezávislého povolania lekárnika.

Rozhovory s lekárnikmi zviditeľnia profesiu lekárnika a poslanie ich profesie, ale dávajú tiež možnosť lekárnikom verejne pripomienkovať legislatívne zmeny. Odborné články časopisu Lekárnik sú bohatým zdrojom informácií a odborné príspevky ponúkajú praktické návody a skúsenosti z prostredia lekárenstva doma i v zahraničí.

Redakcia časopisu Lekárnik spolupracuje so stavovskými organizáciami, Ministerstvom zdravotníctva SR, odborníkmi z oblasti zdravotníctva a farmácie, inštitúciami ako ADL, GENAS, AIFP, AOPP, AVEL Prezentujeme ich stanoviská pre širší pohľad na riešenie problematiky poskytovateľov lekárenskej starostlivosti. Odborno-informačný mesačník Lekárnik spolupracuje aj so zahraničnými predstaviteľmi z organizácií ako PGEU, GIRP či so zahraničnými lekárnickými komorami. Členmi Redakčnej rady časopisu Lekárnik sú významní predstavitelia odborných inštitúcií, významné osobnosti slovenského lekárenstva či odbornej farmaceutickej obce.

Súčasťou odborno-informačného mesačníka Lekárnik je marketingová príloha s názvom UP Plus. Na jej stránkach čitatelia nájdu profilové rozhovory s lekárnikmi či príspevky zo života spoločnosti UNIPHARMA. Marketingová príloha UP Plus je z väčšej časti venovaná inzercii, ktorá poskytuje lekárnikom a ostatným čitateľom prehľad ponuky sortimentu spoločnosti UNIPHARMA.